YTM Tynkkynen Ville

121000 €

Valta, vapaus ja demokratia: Miten Hannah Arendt ymmärtää vallan?

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Valta on läsnä kaikkialla yhteiskunnassa. Sillä miten puhumme vallasta, on suora vaikutus siihen, missä valossa demokratia ja sen nykytila meille näyttäytyvät. Käsitteet, joilla puhumme demokratiasta määrittävät, miten hahmotamme sitä. Näin käsitteet paitsi kuvaavat, myös rakentavat todellisuutta. Etsimällä vaihtoehtoisia tapoja määritellä politiikan keskeiset käsitteet voimme löytää tapoja uudistaa demokraattisia järjestelmiä. Väitöskirjassani tutkin politiikan teoreetikko Hannah Arendtin vallan käsitettä. Tutkimuskysymykseni on ”Miten Hannah Arendt ymmärtää vallan?” Arendt haastaa käskemiseen ja hierarkioihin perustuvan valtakäsityksen ja esittää vallan syntyvän keskustelusta ja yhteistyöstä. Arendtin valtakäsitys auttaa ymmärtämään mistä poliittiset johtajat ja instituutiot saavat valtansa, mikä niitä vahvistaa ja mikä heikentää. Tutkimuksessani pohdin, miten vallan käsitteen ymmärtäminen arendtilaisittain voi muuttaa sitä, miten hahmotamme valtaa, politiikkaa ja demokratiaa? Tämä antaa mahdollisuuden pohtia laajemminkin, miten käyttämämme kieli ja käsitteet vaikuttavat tapaamme nähdä esimerkiksi demokratian kohtaamat haasteet. Voimmeko vahvistaa demokratiaa määrittelemällä uudelleen keskeiset käsitteet, joilla puhumme siitä? Tutkimukseni myös avaa uusia näkökulmia Arendtin poliittiseen ajatteluun paneutumalla aiempaa laajemmin vallan käsitteen merkitykseen osana tämän eri teoksia ja niiden konteksteja. Tutkimusaineistonani ovat Arendtin hänen elinaikanaan julkaistut teokset ja tärkeimmät valtaa käsittelevät esseet, sekä hänen postyymisti julkaistut tekstinsä, tekstiluonnoksensa ja muistiinpanonsa. Nojaudun aineiston analysoinnissa hermeneuttiseen luentaan ja Quentin Skinnerin kontekstualistiseen lähestymistapaan.