Master of Arts Umeda Ryo

90000 €

Väitöskirjatyöhön “Alustayritysten ja julkisen sektorin alustaekosysteemit – toimintalogiikat, mahdollisuudet ja haasteet”

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Väitöskirjatyössäni tutkin alustatalouden toimintalogiikan soveltuvuutta julkiselle sektorille sekä jäsennän kriittisesti näiden tulevaisuuden alustaekosysteemien mahdollisuuksia ja haasteita. Yksityisellä sektorilla alustatalouden ratkaisut ovat osoittautuneet 2010-luvun menestystarinoiksi, kuuluisimpina esimerkkeinään Google ja Facebook. Sen sijaan julkisen sektorin puolelta alustasovelluksista ei toimivia esimerkkejä käytännössä ole lukuun ottamatta analogisten palveluiden digitointihankkeita. Tutkimuksessani tarkastelen poikkeuksellista ja suosittua alustatalouden tapausta Japanista: vuodesta 2008 lähtien käytössä ollutta furusato noozei -kotiseutulahjoitusjärjestelmää. Se yhdistää erityisellä tavalla yksityisen sektorin alustayritykset, kunnat ja niissä toimivat paikalliset yritykset, lahjoituksia tekevät kansalaiset sekä valtion ohjaus- ja verovähennysjärjestelmät. Analysoin julkisella sektorilla toimivaa kotiseutulahjoitusjärjestelmää alustatalouden ja alustaekosysteemien näkökulmista. Tutkimusmateriaalini koostuvat laadullisista haastattelu- ja havainnointiaineistoista. Aineistot olen kerännyt lahjoitusjärjestelmän keskeisiltä toimijoilta eli japanilaisilta alustayrityksiltä, kunnilta, paikallisilta yrityksiltä ja lahjoituksia tekeviltä kansalaisilta. Aineistot kerättiin vuoden 2020 vaihteessa toteutetulla Japanin kenttätyömatkalla. Analyysissä sovellan laadullisen tutkimuksen menetelmiä, keskeisimpinä tapaustutkimus-, kehys- ja narratiivianalyysimenetelmät. Kolmessa artikkelissani käsittelen eri toimijoiden näkökulmia alustatalouden, julkisen sektorin ja lahjoitusjärjestelmän yhteyksistä. Tarkastelen myös kotiseutulahjoitusjärjestelmän ongelmia, haasteita ja ristiriitoja, joiden ratkaiseminen on keskeistä hahmoteltaessa tulevaisuuden alustasovelluksia. Tutkimustulokseni ovat hyödynnettävissä alustatalouden ratkaisujen kehittämisessä yleisesti julkisella sektorilla ja erityisesti uusien aluekehittämisjärjestelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa.