Yhteiskuntatieteiden maisteri Väänänen Lasse

80000 €

Väitöskirjatyö Vihreää kultaa itään: Kiinalaiset investoimassa Suomen metsäbiotalouteen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkin, mitkä tekijät vaikuttavat suomalaisen biojalostamohankkeen toteutumiseen, sekä mitä haasteita toteutuneiden biojalostamohankkeiden käynnistämiseen liittyy. Tarkastelen biojalostamohankkeen toteutumista ja alkuvaiheen kehitystä kolmen näkökulman kautta. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millainen vaikutus erilaisilla hallinnollisilla prosesseilla on suomalaisille biojalostamohankkeille? 2. Mikä on Kiinan ja kiinalaisinvestointien rooli Suomen biotalouden kehityksessä? 3. Kuinka paikallinen konflikti vesistön mahdollisesta pilaantumisesta vaikuttaa tehdashankkeeseen? Tutkimukseni tavoitteena on löytää keinoja sujuvoittaa biojalostamohankkeeseen liittyviä hallinnollisia prosesseja, kuten lupakäytäntöjä. Prosesseja optimoimalla voidaan säästää niihin käytettyjä resursseja, kuten aikaa ja rahaa. Selvitän hankkeessani, mitkä tekijät vaikuttavat kiinalaisinvestointien toteutumiseen ja kuinka näitä tekijöitä tehostamalla voidaan kehittää suomalaista biotalousympäristöä. Tutkimukseni avulla voidaan ymmärtää paremmin konfliktin osapuolia ja luoda menettelytapoja välttää konflikteja tulevaisuudessa. Lisäksi tutkimukseni tuloksia voidaan käyttää kehittämään Itä-Suomen yliopiston biotaloustutkimusta, maakuntien alueellista toimintaa ja suomalais-kiinalaista yhteistyötä. Aineistonani on suomalaisten ja kiinalaisten sidosryhmien teemahaastattelut. Kansalaisyhteiskuntaa tutkiessani käytän myös muuta materiaalia, kuten uutisointia ja digitaalista mediaa.