Kasvatustieteen maisteri, väitöskirjatutkija Kiesi Iida

45000 €

Väitöskirjatutkimus: Koulutuspolitiikkaverkostot suomalaisessa perusopetuksessa: Seuraako Suomi kansainvälisiä esimerkkejä koulutuksen kaupallistumisesta?

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Väitöstutkimukseni tavoitteena on tarkastella ja analysoida perusopetuksen kaupallistumista politiikkaverkostojen näkökulmasta. Peruskoulutuksessa liiketoimintaa harjoittavat niin kutsutut edu-bisnes toimijat ovat globaalia trendiä noudattaen lisääntyneet myös Suomessa, etenkin vuodesta 2015 lähtien. Tämä kaupallisen toiminnan lisääntyminen kouluissa ja niiden ympärillä, vaatii vastapainokseen kriittistä tutkimusta. Tutkimuksella on neljä päätavoitetta, joista ensimmäinen on koulutuksen kaupallistumisen kannalta merkityksellisten, edu-bisnes verkostojen kartoittaminen haastatteluaineiston avulla. Toisena tavoitteena on syventyä näiden verkostojen merkitykseen toimijoiden koulutusliiketoiminnan kannalta. Kolmantena päätavoitteena on tunnistaa keskeisiä henkilöitä koulutusliiketoiminnassa tai sen edistämisessä Suomessa, ja analysoida heidän visioitaan, mahdollisia pyrkimyksiään vaikuttaa koulutuspolitiikkaan sekä urapolkuaan kansainvälisiin esimerkkeihin verraten. Väitöstutkimukseni kohteena olevat yritykset osallistuivat aktiivisesti keväällä 2020 COVID-19 pandemiasta johtuvan etäopetuksen haasteiden ratkomiseen tarjoamalla tuotteitaan ja materiaalejaan ilmaiseksi tai alennuksella. Tutkimuksen neljäntenä tavoitteena on analysoida toimijoiden ja heidän muodostamien edu-bisnes verkostojen reaktioita pandemiaan ja sitä, miten nämä reaktiot mahdollisesti linkittyvät koulutuksen kaupallistumiseen ja ”tuhokapitalismin” konseptiin. Tutkimusaineistoni koostuu tarkasti valittujen suomalaisten koulutusliiketoimijoiden haastatteluista, kyselyaineistosta ja internetdokumenteista, kuten kokouspöytäkirjoista, uutiskirjeistä sekä yritysten kotisivuista. Hyödynnän aineiston analyysissa verkostoanalyysin ja –etnografian menetelmiä, sekä laadullista sisällönanalyysiä. Tutkimustani ohjaavat kansainväliset teoriat koulutuksen kaupallistumisesta, uusliberalismista, politiikkaverkostoista sekä globaalista koulutusliiketoiminnasta.