Valtiotieteiden maisteri Häkli Timo

120000 €

Väitöskirja: Lihansyönnin sosiaaliset representaatiot muuttuvassa maailmassa – monimenetelmäanalyysi

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Ilmasto muuttuu: vaikka lihansyönnin vaikutus ihmisten aiheuttamien päästöjen aiheuttajana tiedetään suureksi, on ihmisten ruokailutottumusten muuttaminen työlästä. Lihansyönti ei ole vain ravintoaineiden tankkausta vaan kyllästetty monipuolisilla sosiaalisilla, poliittisilla, ideologisilla, moraalisilla ja eettisillä merkityksillä. Väitöskirjassani pureudutaan näihin sosiaalisesti konstruoituihin merkityksiin sosiaalisten representaatioiden teorian (SRT) välityksellä. SRT:ssä tieto katsotaan perustavanlaatuisesti sosiaaliseksi: sosiaaliset representaatiot (SR) tarjoavat ihmisille jaetun määritelmän arjessa kohtaamilleen asioille ja ilmiöille sekä ohjeiston siitä, kuinka näihin tulisi suhtautua. SR:t toimivat siis yhteisöjen kommunikatiivisina ja normatiivisina työkaluina, mutta myös rakentavat sosiaalista todellisuutta: SR:t määrittävät paitsi SR:iden objektin myös SR:ita tuottavia yhteisöjä ja yksilöjä. Väitökirjassani tutkitaan lihansyöntiin liittyviä SR:ita yhteiskunnan ja vuorovaikutuksen analyysitasoilla: tarkastelun kohteena ovat lihansyönnin SR:iden sisältö, niiden funktio, SR:iden muodosta käytävät vuorovaikutukselliset neuvotteluprosessit sekä julkilausumattomat olettamat SR:ien taustalla ja SR:ihin liittyvät valta-asetelmat. Väitöskirjani koostuu neljästä artikkelista: ensimmäisessä artikkelissa tutkin, lihansyönnin SR:ita yhteiskunnan tasolla videomuotoisten lihamainosten välittäminä. Toisessa, kolmannessa ja neljännessä artikkelissa pureudutaan niihin vuorovaikutuksellisiin prosesseihin, joissa lihansyönnin jaetuista merkityksistä neuvotellaan. Toisen ja kolmannen artikkelin aineisto kerätään etnografiaa hyödyntäen, toisessa artikkelissa yläkoulujen kotitaloustunneilta ja kolmannessa metsästysporukoiden metsästysreissuilta: observatorista aineistoa tuetaan ad-hoc -haastatteluja tekemällä. Neljännessä artikkelissa tutkitaan vegaanien SR:ita lihansyöntiin liittyen: aineisto tuotetaan ryhmähaastatteluin.