Filosofian maisteri, tutkija Senilä Katri

53800 €

Turvallisen kiertotalouden edistäminen puhdistamolietteiden biotestauksen ja käytön ohjeistuksen avulla

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tämän hankkeen tarkoituksena on tuottaa luotettavaa tietoa ja löytää soveliaat työkalut puhdistamolietepohjaisten kierrätyslannoitteiden maatalouskäytön turvallisuuden luotettavaan arviointiin. Tutkimusmenetelminä käytetään perinteisen kemian analytiikan lisäksi biotestausta laajalla terrestristen eliöiden biotestipatteristolla sekä lietteiden sisältämien haitta-aineiden hajoamisen, maaprofiilissa kulkeutumisen ja vesistöön huuhtoutumisen tietokonemallinnusta. Hankkeessa tutkitaan paitsi puhdistamolietepohjaisia lannoitteita, myös sellaisia peltoalueita, joilla on käytetty lannoitteena yksinomaa puhdistamolietettä vuosikymmenten ajan. Pitkäaikaisen puhdistamolietelannoituksen vaikutuksista peltomaan haitta-ainetasoihin ja eliöihin on olemassa verrattain vähän tietoa, erityisesti orgaanisten yhdisteiden osalta. Lisäksi Suomen ilmasto-olot, viljelysmaat ja puhdistamolietteiden haitta-ainepitoisuudet poikkeavat usein merkittävästi ulkomaalaisista vastineistaan. Siksi tämän tutkimuksen tulokset toimivat tärkeänä tietolähteenä kansallisessa kierrätyslannoitteita koskevassa päätöksenteossa.