Dosentti, yliopistonlehtori Mustanoja Liisa and working group (Tunteiden Tampere)

314200 €

Tunteiden Tampere: Kielellinen affekti, syrjimätön kieli ja tutkimukseen osallistumisen saavutettavuus

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Vammaisia ja sairaita ihmisiä kuvataan usein mediassa stereotypioiden kautta: heitä kuvataan esimerkiksi passiivisina avuntarvitsijoina ja säälittävinä hyväntekeväisyyden kohteina mutta toisaalta myös jännittävinä kuriositeetteina ja pahantahtoisina kostajina. Tällaiset kuvaukset herättävät tunteita ja vahvistavat käsityksiä, jotka näkyvät myös kielessä. Suomessa on julkaistu englannin kielen pohjalta joitakin syrjimättömän kielen oppaita. Englannin ja suomen rakenteet ovat kuitenkin erilaisia, ja suomenkielisiä ohjeita ovat tähän asti antaneet lähinnä järjestötoimijat. Suomen kielen syrjimättömiä ilmauksia ja niihin liittyviä kielellisiä affekteja ei ole toistaiseksi tutkittu. Tunteiden Tampere -hankkeessa tarkastellaan syrjimättömän kielen mekanismeja, affektiivista kielenkäyttöä sekä (kielen)tutkimukseen osallistumisen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Nämä teemat tukevat toisiaan ja limittyvät monella tavoin tutkimuksessa. Hanke onkin organisoitu kolmeksi työpaketiksi niin, että työpaketissa 1 tarkastellaan ryhmienvälisiä hierarkioita syrjivän kielen taustalla, työpaketissa 2 selvitetään affektiivisten merkitysten ja syrjimättömän kielen yhteyttä ja työpaketissa 3 tutkitaan Tampereen seudun näkövammaisten kielellisiä kokemuksia. Käytettävät aineistot ulottuvat valmiista korpuksista aina muistisairaiden vanhusten teemahaastatteluihin ja näkövammaisten kaupunkilaisten ja liikuntaluotsien yhteistoiminnan osallistuvaan havainnointiin. Aineistojen analyysi perustuu sekä tilastolliseen tarkasteluun että laadullisiin menetelmiin, kuten korpusanalyysiin ja diskurssianalyysiin. Hankkeen tavoitteena on tuottaa aiheesta lingvististä tutkimustietoa, edistää syrjimättömän kielen käyttöä ja madaltaa pysyvästi tutkimukseen osallistumisen esteitä. Hankkeessa korostuu vammaisten ja vammattomien tutkijoiden yhteistyö sekä tutkimukseen osallistujien kanssatutkijuus. Hankkeen tukena on monialainen asiantuntijaryhmä.