FT Keinänen Markku

57300 €

Troopit, kausaaliset prosessit ja luonnolliset lajit

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Saatan tutkimushankkeessani valmiiksi metafysiikan alaan kuuluvan, trooppiteoriaa käsittelevän monografian Tropes, causal processes and natural kinds pitkälle kehittämämme trooppiteorian Strong Nuclear Theory (SNT) pohjalta. Trooppiteoriat ovat metafysiikan kategoriajärjestelmiä, joissa kategorioihin eli olioiden yleisimpiin lajeihin kuuluminen määritetään formaaliontologisten relaatioiden avulla. Ne analysoivat muut oliot tietyt ehdot täyttävien trooppien eli partikulaaristen luonteiden (kuten jokin -e varaus, yksittäinen punaisuus) avulla. Tutkimushankkeeni lähtee uudesta trooppiteoreettisesta analyysistä ominaisuutena olemiselle, jonka yleistän myös relaatiossa olemiseen. Sen pohjalta annan yleiskäsityksen trooppien ja kausaalisten prosessien välisestä suhteesta. Tässä ydinajatus on perustaa ominaisuuksiin liittyvä lainomaisuus trooppien ja prosessien välisiin ontologisiin riippuvuussuhteisiin. Hankkeen toinen keskeinen osa perustuu kehittämäämme nominalistiseen teoriaan olioiden yhteisistä ominaisuuksista. Vastaavasti yleinen puhe luonnollisista lajeista on mahdollista, koska on tietyt ehdot täyttäviin olioihin soveltuvia lajitermejä. Lajit voidaan identifioida lajin edustajille välttämättömien piirteiden avulla, jotka kielenkäyttötaipumuksemme asettavat. Lajeihin kuulumisella on meistä riippumaton perusta, mutta sen luonne vaihtelee riippuen kompleksisuuden tasosta samoin kuin se, onko toisiinsa nähden vaihtoehtoisia, objektiivisia lajijakoja.