Filosofian maisteri Bister Sofia

120000 €

Toislajisia tuntosarvia: Hyönteisten materiaalisuus kirjallisuudessa ekologisten kriisien aikana

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on tutkia, millaisia merkityksiä hyönteiset saavat nykykirjallisuudessa erityisesti hyönteiskadon ja ympäristökriisien aikana. Tutkimus tarkastelee hyönteisiä posthumanistisista lähtökohdista kirjallisuuden ihmiskeskeisyyttä haastaen ja materiaalisina, ei-inhimillisinä toimijoina. Väitöskirja kysyy, (1) millaisia merkityksiä kulttuurisilla hyönteisillä on nykyisen ekologisen kriisin aikana sekä (2) millaista toimijuutta hyönteiset saavat, kun niitä luetaan toisin, materiaalisina olentoina ja metaforisista merkityksistä vapauttaen. Tutkimus linkittyy posthumanistisen kirjallisuudentutkimuksen ja materiaalisen ekokritiikin sekä toisaalta kulttuurisen eläin- ja kasvitutkimuksen perinteisiin, mutta luo uutta tietoa hyönteisnäkökulman kautta. Hyönteisiä tulee lukea kirjallisuudentutkimuksessa itseisarvoisesti merkityksellisinä olentoina sen sijaan, että ne nähtäisiin vain ihmishahmoja kertovina metaforisina elementteinä. Tutkimus pyrkiikin olemaan osa laajempaa ajatusmaailman muutosta, jossa ei-inhimilliset olennot nähdään itsessään arvokkaina. Aineisto koostuu kotimaisista ja ulkomaisista aikuisille 2000-luvulla julkaistuista teoksista. Tutkimusmetodina on sensitiivinen, posthumanistinen tekstianalyyttinen luenta, jossa teksteistä havainnoidaan tutkimuskysymysten ohjaamana tapoja ja rajoja, joilla hyönteisiä luodaan kirjallisuudessa. Tutkimus tuo uutta tietoa hyönteisiin liitetyistä kulttuurisista merkityksistä ja rakentaa kulttuurisen hyönteistutkimuksen tutkimusaluetta.