Tutkijatohtori Virmajoki Veli

129000 €

Tieteen tulevaisuuksien ennakoinnin viitekehys

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tieteenfilosofia, tieteenhistoria ja tieteentutkimus yleisesti ovat onnistuneet tekemään tieteellisen toiminnan luonnetta ja kehitystä ymmärrettäväksi. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt se, miten tieteen mahdollisia tulevaisuuksia voidaan tämän tiedon pohjalta arvioida. Tieteen tulevaisuuksien arviointiin liittyvät ongelmat ja mahdollisuudet ovat vailla systemaattista kartoitusta. Tämä on vakava puute, sillä tieteen tulevaisuuksien kartoitus on välttämätöntä niin tieteen sisällä kuin sen ulkopuolellakin, kun arvioidaan, mihin suuntaan tiedettä voidaan ja kannattaa kehittää ja miten tiede tulee vuorovaikuttamaan yhteiskunnan, teknologian ja kulttuurin kanssa. Projektissa muotoilen viitekehyksen tieteen tulevaisuuksien arvioimiseen. Viitekehyksen peruslähtökohtana on, että tieteen tulevaisuuksien arviointi on hedelmällistä ja mahdollista vain silloin, kun otamme huomioon sekä erilaisten tulevaisuuksien saavutettavuuden että niiden toivottavuuden. Lisäksi tuon tutkimuksessa esiin erityisongelmia, joita tieteen tulevaisuuksien arviointiin liittyy, ja esitän tapoja käsitellä näitä ongelmia. Tieteenfilosofian tulokset ovat rikkaita tieteen tulevaisuuksien kartoittamisen näkökulmasta. Jalostan tieteenfilosofian tuloksia niin sisällöllisiksi kuin metodologisiksi työkaluiksi tieteen ja muiden tulevaisuuksien ennakointiin. Teen tämän työskentelemällä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa, mikä mahdollistaa konkreettisen yhteistyön alojen välillä. Yhtenäinen viitekehys, jonka muotoilen, tekee tieteen tulevaisuuden arviointiin liittyvistä ongelmista näkyviä, hallittavia ja työstettäviä. Esitän myös, miten tällaisen viitekehyksen avulla voidaan vahvistaa tulevaisuudentutkimuksen skenaario-työskentelyn lähtökohtia ja täten tuoda tiedettä koskevia teorioita ja käytännön arviointityötä lähemmäs toisiaan.