University lecturer (University of Helsinki) Gross Toomas and working group (Ethics and Religion)

289800 €

The Role of Religion in Contemporary Ethical Self-Making / Uskonnon rooli eettisen minuuden muodostumisessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hanke tarkastelee uskonnon ja spirituaalisuuden merkitystä eettisissä diskursseissa ja käytännöissä. Se on vertaileva etnografinen tutkimus eettistä subjektiivisuutta muovaavista tiedoista ja tekniikoista ja vastaa kysymykseen siitä, miten uskonnolliset käytännöt ja puhetavat tukevat eettisten asenteiden muodostumista sekulaarissa julkisessa elämässä. Tutkimus on kontribuutio antropologiseen etiikan ja uskonnon tutkimukseen ja tarkastelee sekulaarin ja uskonnollisen välistä “harmaata aluetta.” Se perustuu Kamerunissa, Venäjällä, Meksikossa ja Indonesiassa tehtävään etnografiseen kenttätyöhön. Hankkeen pyrkimyksenä on ymmärtää, miten uskonto ohjaa ihmisten eettisiä valintoja hyvin erilaisilla sosiaalisen elämän aloilla. Näin hanke tarjoaa välineitä hahmottamaan uskonnon ja etiikan suhdetta, ei vain yksityiselämän henkilökohtaisissa ratkaisuissa, vaan myös ympäristö-, talous-, ja pakolaiskriiseissä, työ- ja talouselämän piirissä, perheen ja sukupuolen normatiivisessa käsitteellistämisessä, yksilöiden oman elämän hallintaa tukevissa palveluissa sekä monikulttuurisuuden ja kansalaisuuden politiikassa.