Professori Ollikainen Markku and working group

150200 €

Tehoa metsien monimuotoisuuden suojeluun

Luontokato ja ilmastonmuutos kytkeytyvät toisiinsa – ilmastonmuutos jouduttaa luontokatoa ja monimuotoinen luonto edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista. Molempien kriisien ratkaiseminen samanaikaisesti luo tarpeen synergiahyötyjä vahvistaville ohjauskeinoille. Yksityinen sektori on luontokysymysten kanssa uuden äärellä. Suomen metsillä ja metsäsektorilla voisi olla merkittävä rooli uusien ratkaisujen tarjoamisessa monimuotoisuus- ja ilmastotarpeisiin, mutta yrityksille ei tarjota tähän positiivisia kannustimia. Hankkeessa tarkastellaan monimuotoisuuspolitiikan arkkitehtuuria aina globaalista paikalliseen tasoon: ohjauskeinovalikoimaa sekä kannustimia luontopositiivisiin innovaatioihin, erityisesti metsäsektorilla. Hanke hahmottaa ilmastopolitiikkaa hyödyntäen monimuotoisuuspolitiikan arkkitehtuuria, joka luo ilmastopolitiikan tavoin positiiviset kannustimet yritysten luontoa säästäville ja ennallistaville innovaatioille. Innovaatiot tuottavat suoria substituutiohyötyjä, mikäli ne korvaavat luontokatoa aiheuttavia käytäntöjä tai niistä voi koitua epäsuoria hyötyjä. Arkkitehtuurista tuotetaan keskustelualoite ja tutkimuksen ohella siitä käydään sidosryhmäkeskusteluja. Hankkeen muu tutkimus keskittyy kustannustehokkaisiin, ilmasto- ja luontotavoitteita yhtä aikaa tukeviin metsien monimuotoisuuden suojelun ohjauskeinoihin. Hankkeen tutkimusartikkeleissa analysoidaan, 1) voidaanko tarjouskilpailun tai osamaksujärjestelmän avulla vauhdittaa METSO-ohjelman toteutusta kansainvälisten sitoumusten saavuttamiseksi ja vapaaehtoisen suojelun kannustimien turvaamiseksi, 2) mikä on ekologisen kompensaation rooli vihreän siirtymän energiaratkaisujen (aurinko- ja tuulivoimalat) metsiin kohdistuvien negatiivisten luontovaikutusten hillitsemisessä, ja 3) voidaanko monimuotoisuus- ja hiilimarkkinoiden kytkemisellä edistää kustannustehokkaasti synergiaa biodiversiteetti- ja ilmastotavoitteiden välillä.