Grants and residencies

Research and art

Tanssipedagogi, tanssija, tutkija Colliander Tuire

133400 €

Tanssia peliin – Lapset, liike ja leikki taiteellisen tutkimuksen ja dialogisen pedagogiikan kontekstissa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tutkimuksessa tarkastellaan eettiseen ja kunnioittavaan kohtaamiseen perustuvaa varhaisiän tanssipedagogiikkaa. Lähestymistavassa annetaan tilaa erilaisuudelle ja huomioidaan niin ihmisiä kuin ympäröivän materiaalisen todellisuuden suhteita. Luova liike ja leikki toimivat lähtökohtana ja inspiraationa toiminnalle, jonka pyrkimyksenä on purkaa perinteisiä dikotomisia aikuinen-lapsi, opettaja-oppilas sekä esiintyjä-katsoja –asetelmia. Tutkimus asettuu taiteellisen tutkimuksen kenttään, jossa taiteellinen prosessi nähdään tutkimuksena ja kokemuksellisena tietämisen tapana (esim. Rouhiainen, Anttila & Järvinen, 2014). Teoreettisissa lähtökohdissa yhdistetään dialogista pedagogiikkaa uusmaterialistiseen ja posthumanistiseen teoriaan (esim. Levinas 1982, Barad 2007, Bennett 2010). Tutkimus perustuu postpositivistiseen tiedonnäkemykseen sekä post-kvalitatiivisen tutkimuksen käsitteeseen (Denzin 2013, St. Pierre 2015). Siksi valmiiden menetelmien seuraamisen sijaan tutkimusmenetelmät muodostuvat prosessin johdattamina ja antavat tilaa keskeneräisyydelle ja kehkeytyville työtavoille. Tutkimuskysymyksiä ovat: Mitä nousee esiin, kun tanssipedagogi-tanssija-tutkija viettää useita kuukausia kunnallisessa päiväkodissa hyödyntäen taiteellista ammattitaitoaan luovasti ja intuitiivisesti? Millaisia ajatuksia ja työtapoja kehkeytyy? Minkälaiset lähestymistavat tulevat mahdollisiksi ja oleellisiksi, kun luodaan kenttätyöhön pohjautuvia taiteellisia tapahtumia? Mitä uusia kysymyksiä ja kohtaamisen tapoja nousee esiin? Tutkimus koostuu varhaiskasvatuksen kontekstissa toteutettavasta kenttätyöstä ja kerätyn aineiston pohjalta rakentuvasta taiteellisesta tapahtumasta. Väitöstyö julkaistaan verkkopohjaisena monimediaisena ekspositiona sekä lisäksi lapsille suunnattuna kuvitettuna kirjana. Tutkimus tulee tuottamaan kokemukseen pohjaavaa uutta tietoa ja syventämään ymmärrystä varhaisiän tanssipedagogiikan mahdollisuuksista, jota voidaan hyödyntää useissa pedagogisissa konteksteissa.