Filosofian maisteriX Rautavuoma Saara

36000 €

Taiteellis-tuotannollinen ajattelu – Näkökulman muutos (työnimi) -teoksen kirjoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Taiteellis-tuotannollinen ajattelu – Näkökulman muutos (työnimi) -teos käsittelee taiteellisen työn olosuhdetta, taiteen ammattikentän rakenteellisia muutostarpeita ja tulevaisuuden näkymiä esittävän taiteen kontekstissa. Työn tavoitteena on lisätä taiteen kentällä työskentelevien ammattilaisten systeemistä ymmärrystä, jota teoksessa kutsutaan taiteellis-tuotannolliseksi ajatteluksi. Kyseessä on kaikkea taiteen tekemistä määrittävä kattokäsite, jota teoksen kirjoittajat ovat tutkineet työssään taiteentekijöinä, johtajina, teatterialan kehittäjinä ja opettajina. Taiteellis-tuotannollinen ajattelu jäsentää sisällön, muodon ja työn rakenteiden keskinäistä riippuvuussuhdetta. Se auttaa hahmottamaan, miten rakenteet ja prosessit ovat osa taiteellista työtä, ja miten tuotannolliset ratkaisut vaikuttavat taiteelliseen sisältöön. Teoksen ydinväite on, että syvempi taiteellis-tuotannollinen ymmärrys johtaa toimivampiin prosesseihin, parempaan taiteellisen työn olosuhteeseen ja siten laadukkaampiin lopputuloksiin. Teos myös kannustaa taiteentekijöitä tarkastelemaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia osana alati muuttuvaa verkostomaista toimintaympäristöä. Teos inspiroi rakentamaan taiteen tekemiselle nykyistä joustavampaa ja mukautumiskykyisempää olosuhdetta. Työllä kurkotetaan kohti taidekenttää, joka on moniääninen, toimintatavoiltaan kestävä ja läpinäkyvä sekä aidosti yhteistyölle virittynyt. Taiteellis-tuotannollista ajattelua avataan lukijalle mm. johtamiseen, kuratointiin, dramaturgiaan, prosessimuotoiluun ja systeemiajatteluun liittyvien näkökulmien ja käytännön esimerkkien kautta tarkastellen samalla taiteen ammattikentän rakenteita ja niihin kohdistuvia uudistustarpeita. Kirjoittajien ammatillisesta kokemuksesta nouseviin havaintoihin perustuvaa aiheen tarkastelua syvennetään ja monipuolistetaan koostamalla teokseen esimerkkejä myös muiden taiteentekijöiden ja asiantuntijoiden ajattelusta Suomesta ja ulkomailta. Valmis teos tulee vapaasti saataville.