Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Karjalainen Noora

90000 €

Taiteellinen työskentely If my body was deaf -teossarjan parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Haen työskentelyapurahaa jatkaakseni taiteellista työskentelyä multimodaalisen ruumiinfenomenologian parissa. Monitahoinen työskentely koostuu taiteellisen teossarjan suunnittelemisesta ja valmistamisesta sekä siihen liittyvän artikkelin kirjoittamisesta. Työ jakautuu kolmeen osaan. 1. Autofiktiivinen teossarja Teoksessa työvälineenäni toimii oma eletty keho ja elävä keho. Tutkin kehomuistoja ja kehonkokemuksia ja etsin rajapintoja ja risteyskohtia kehoni luonnollisen (kuuron) todellisuuden ja opitun (kuulevan) todellisuuden välillä. Teossarja muodostuu esityksellisestä tapahtumasta, viittomakielisen kirjallisuuden keinoin tuotetuista videoinstallaatioista sekä sosiaaliseen mediaan lisättävistä skisseistä. 2. If my body was deaf (työnimi) Kehollista emansipaatiota tutkivassa teoksessa työskentelen viiden muun viittomakielisen kuuron taiteilijan verkostossa, jossa laboratoriotyöskentelyn kautta tutkimme kehollista todellisuutta, emansipaatiota ja dekolonialismia. Laboratorion aikana sanoudumme irti ns. kuulevien teatteriperinteestä ja palaamme tyhjyyteen, josta käsin lähestymme omaa luonnollista kehon todellisuuttamme. Työskentelyssä käytämme multimodaalisia (monikanavaisia) työtapoja ja teoksen lopullinen muoto ruumiillistuu useassa eri formaatissa: valokuvana, videona, kuvataiteena, esitystaiteena. 3. Artikkeli Kirjoitan prosessien pohjalta artikkelin, jossa tarkastelen työskentelyssä nousseita ilmiöitä mm. dekolonisaation, emansipaation ja toiseuden viitekehyksissä. Teosten teemat liittyvät tiiviisti ajankohtaiseen keskusteluun taiteen representaatiosta, inkluusiosta ja valtarakenteista taiteen kentällä. Taiteellisen työn tutkimusteemat ja kysymykset osallistuvat diskurssin muuttamiseen ja tekijyyden aktiiviseen uudelleenmäärittelyyn tarjoten ymmärrystä kuuron esiintyjän todellisuudesta ja taiteellisen työn laadusta.