Kuvataiteilija Arnold Dylan Ray

60000 €

Taiteellinen työskentely hermoston asentoina arjen ekologiassa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Keskityn seuraavan kahden vuoden aikana taiteellisen työskentelyn elävän jatkumon vaalimiseen. Kehittelen ja valmistan teoksia yksityis-, yhteis- ja ryhmänäyttelyihin. Paikannan työskentelyäni herkkään hermostollisen kokemukseen elämästä ekologisten kriisien ja epävarmuuden kyllästämässä myöhäiskapitalismissa. Keskityn taiteellisen toimintani kehittämiseen hermostollisena praktiikkana. Tällä tarkoitan sekä kuvataiteellisen työskentelyni tapoja ja rytmejä että sen teemoja ja sisältöjä. Olen kiinnostunut jännityksen, ilon, stressin, innostuksen ja ahdistuksen muokkaamista huokoisista kehoista, materiaaleista sekä (arjen ja mielen) tiloista. Tarkastelen työssäni oman hermostollisen kokemukseni tuottamia taiteellisia mahdollisuuksia, muotoja ja niiden sommitelmia. Ajattelen myös teoksiani ehdotuksina nykyisyyden kokemuksesta materiaalis-affektiivisten virtojen hermostona ja sen vireinä. Työskentelen (mikro)veiston, piirustuksen ja assemblaasin kanssa. Teokset kasautuvat usein installaatioiksi, eli tilallisiksi diagrammeiksi arkeni kehollisesta ekologiasta. Taiteelliset eleet ovat materiaalis-runollisia huomioita ympäristöjeni kytkoksistä ja katkoksista. Niissä piirtyy kuvioita siitä mitä on sormien, silmien ja mielen ulottuvilla. Laajennan työskentelyäni myös liikkuvan kuvan, kokeellisen äänen ja painetun materiaalin suuntaan. Taiteellisen työni tavoitteena on kytkeytymisen, aktivaation ja passivaation eri muotojen ja vireiden leikkisä tutkiskelu. Tavoitteenani on myös maailmaan kytkeytyvän taiteellisen herkkyyden ja toiminnan (eli “taiteellisuuden”) vaaliminen. Haluan juhlistaa luomisen sekä taiteen innostusta, iloa, jännitystä ja elinvoimaa. Olen vakuuttunut, että näiden kysymysten avoin ja taiteellinen kehollistaminen; sanaton tieto (ja kehollinen ekologinen lukutaito) maailmasta, hädästä, ilosta, ahdistuksesta ja innostuksesta on arvokasta. Se samalla sekä dokumentoi nykyaikaa että tuo näkyviin vasta tuloillaan olevia energioita, muotoja ja näkymiä.