Filosofan maisteri Mäenpää Hennariikka

106900 €

Suomen soiden karhukaisten monimuotoisuus ja käyttö bioindikaattorina soiden ennallistamisen seurannassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Soiden ennallistaminen on yksi merkittävimmistä keinoista luonnon monimuotoisuuden suojelussa Suomessa. Koska suot ovat merkittävimpiä maaekosysteemien hiilivarastoja, on niiden ennallistamisella merkitystä myös ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Koska olisi kallista ja aikaa vievää tutkia koko suolajiston vastetta ennallistamistoimiin, käytetään ennallistamistoimien onnistumisen seurannassa ja arvioinnissa hyödyksi erilaisia bioindikaattorilajeja. Biondikaattoriksi sopivat eliöt, jotka ovat herkkiä elinympäristössään tapahtuville muutoksille. Tutkimalla bioindikaattorilajien runsautta ja yhteisörakennetta ennallistetuilla soilla voidaan tehdä johtopäätöksiä ennallistamistoimenpiteiden onnistumisesta. Tämän vuoksi erilaisten bioindikaattorien tutkiminen ja kehittäminen on tärkeä osa soiden ennallistamismenetelmien kehitystä. Karhukaiset ovat pieniä eliöitä, jotka viihtyvät kosteissa maaelinympäristöissä, kuten metsänpohjan karikkeessa sekä jäkälien ja sammalten seassa. Vaikka karhukaisia on löydetty mitä moninaisimmista elinympäristöistä ympäri maailman, niiden ekologiaa ja monimuotoisuutta on tutkittu kuitenkin huomattavan vähän. Esimerkiksi Suomessa on tehty vain yksi karhukaisten monimuotoisuutta käsittelevä tutkimus 1970-luvulla, joka keskittyi metsäelinympäristöihin. Karhukaisista kuitenkin tiedetään, että ne elävät hyvin läheisessä vuorovaikutuksessa elinympäristönsä kanssa, jonka vuoksi niitä on käytetty menestyksekkäästi bioindikaattoreina. Tavoitteena on tutkia ensimmäistä kertaa karhukaisten monimuotoisuutta suomalaisilla soilla ja näin edistää luonnon monimuotoisuuden tuntemusta. Väitöskirjassa tutkitaan myös karhukaisten käytettävyyttä bioindikaattorina soiden ennallistamisen seurannassa, jolloin edistetään soiden ennallistamisen vaikutusten seurantaa. Tämän lisäksi selvitetään millaiset elinympäristön piirteet karhukaisten monimuotoisuuteen suoelinympäristöissä vaikuttavat, eli mitä elinympäristön piirteitä ne erityisesti ilmentävät.