FT Salminen Jutta

111800 €

Suomen kielen polaarisuusainesten distribuutio typologisessa valossa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Termillä kieltohakuisuus (engl. negative polarity) viitataan siihen, että tietyt kielenainekset eivät käy yksinkertaiseen myöntölauseeseen: Näin *mitään (~jotain). Ne siis hakeutuvat kiellon vaikutusalaan (en nähnyt mitään) tai kiellolle merkitykseltään sukua oleviin käyttöyhteyksiin, kuten kysymyksiin (näitkö mitään?). Tällainen kielenainesten polaarinen sensitiivisyys sekä erityisesti kielto- ja myöntöhakuisten (kh/mh) elementtien distribuution kysymykset ovat ruokkineet kansainvälistä semanttista kirjallisuutta jo vuosikymmeniä, mutta suomen kielen osalta Ison suomen kieliopin (2004) yleiskuvaa ennen tarkempaa huomiota ovat saaneet lähinnä kh-verbit ja kh-ainesten rooli kieltosanattomissa kieltokonstruktioissa. Sen sijaan yleisimpien kh-elementtien, kuten indefiniittien "mikään" ja "kukaan" koko distribuutio ja polaarisen herkkyyden variaatiot kh-leksikon sisällä ovat jääneet käytännössä vaille huomiota. Kuvaavaa onkin, että eniten siteeratuille ja kehitetyille semanttisille yleistyksille kh-konteksteja yhdistävistä ominaisuuksista – ns. sisältymissuhteen kääntävät (downward-entailing) ja todenmukaisuudeltaan avoimet (non-veridical) kontekstit – ei ole vielä vakiintuneita suomennoksia. Polaarisuuden kansainvälinen tutkimus on paljolti englannin ja muiden indoeurooppalaisten kielten dominoimaa, mikä vääristää kokonaiskuvaa. Projektini tavoitteena onkin paitsi täydentää kuvaa suomen polaarisuusainesten systeemistä ja kontekstuaalisesta käyttäytymisestä myös kyseenalaistaa vakiintuneita yleistyksiä ja yleisestikin rikastaa kansainvälistä keskustelua nostamalla esiin indoeurooppalaisten kielten ulkopuolinen näkökulma ja sijamuotokielen avaamat erityiskysymykset. Tutkimuksen osakokonaisuudet: A. Kh-indefiniittien distribuutio suhteessa typologisiin yleistyksiin B. Polaarisuusainesten variaatio kysymys- ja konditionaalikonteksteissa C. Kieltohakuisuuden asteet suomen polaarisuusleksikossa D. Kiellon vaikutusalan monitasoisuus: kieltohakuisuus ja kieltopartitiivi