Valtiotieteiden tohtori Ketola Tarja and working group

31500 €

Sanat tulevaisuuden tekemisen työvälineinä – tietokirja yhteisöjen strategiatyöhön

Kaksivuotinen

Strategia on tänä päivänä organisaatioiden tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta kertova viisasten kivi. Strategioita ja visioita tekevät liikeyritysten lisäksi niin julkisorganisaatiot kuin kansalaisjärjestötkin. Armeijan ja liikeyritysten käyttöön kehitettyjen käsitteiden ja ajatusmallien siirtäminen sellaisinaan julkiselle ja kolmannelle sektorille ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Sanat eivät ole pelkkiä sanoja, vaan ne liittyvät ihmisten tulkinnoissa laajempiin ideologisiin jännitteisiin. Sanasto kantaa mukanaan aiempia käyttöyhteyksiä, jotka kielenkäyttäjät tunnistavat, ja rakentaa kuvaa maailmasta tietystä näkökulmasta käsin. Strategiatyön kielenkäyttöä voidaan kuvata diskursiivisena kolonisaationa, jossa yhden alan puhetapoja ja maailmankuvaa levitetään muille aloille, mistä seuraa turhautumista, ristiriitoja ja jännitteitä. Strategiatyö on kielellistä toimintaa. Kun kansalaistoimijat yhdessä pohtivat yhteisönsä olemassaolon syytä ja tulevaisuutta, on tärkeää, että he pystyvät kokemaan käytetyn kielen omakseen. Nyt tarvitaan tutkimukseen pohjautuvaa tietoa organisaatioiden toimintakontekstin kirkastamisesta sekä kontekstin ja kielen yhteydestä. Kirjassamme on kaksi tasoa, yhteisön ja yhteiskunnan taso. Se antaa järjestöille käytännön työkaluja kehittää omaa toimintaansa esittelemällä strategiatyön mallin, joka ottaa huomioon kansalaisjärjestön ominaislaadun yleishyödyllisenä, pääosin vapaaehtoistyöhön perustuvana organisaationa. Suurin osa mallin ideoista on sovellettavissa julkiselle sektorille. Kirja vaikuttaa myös laajemmin yhteiskuntaan voimaannuttamalla kansalaisia osallistumaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Vireä kansalaisyhteiskunta on länsimaisen demokratian toimivuuden tae. Kirja liittyy ajankohtaiseen keskusteluun ja kritiikkiin nykyisenkaltaisen markkinatalouden toimivuudesta. Planeettamme tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä purkaa kapitalistisen järjestelmän itsestäänselvyyksiä, ja tämä alkaa kielen itsestäänselvyyksien purkamisella.