FT Metsäranta Niklas and working group

220000 €

Sana ja sen johdos – Uralilaisen kantakielen sananjohtojärjestelmä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tutkimushankkeemme tavoitteena on rekonstruoida uralilaisen kantakielen johto-oppi ja tutkia johdinten ja johdosten kehitystä uralilaisen kielikunnan eri kielihaaroissa. Ensivaiheessaan hanke pyrkii järjestelmällistämään historiallisen johto-opin tutkimusmetodologiaa sekä päivittämään kantauralin johto-opin kuvauksen vastaamaan viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunutta käsitystä uralilaisesta äännehistoriasta ja sanastopohjasta. Hankkeemme kerää aineistokseen myös suuren joukon perinteisistä standardilähteistä puuttuvaa johdossanastoa, joka täydentää ja monipuolistaa käsitystämme johto-opista. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: mitä nomini- ja verbikantaisia johtimia voidaan perustellusti pitää kantauralilaisina, mikä on ollut johdinten funktio ja mitkä johdinyhdistelmät ovat olleet kantauralissa mahdollisia. Toisessa vaiheessaan hankkeemme soveltaa koottua johdinanalyysia uralilaisten kielten etymologioimattomaan sanastoon ja pyrkii näin selvittämään, missä määrin hämärtynyt johtosuhde sopii selittämään kyseisen sanaston alkuperää. Hankkeen keskeisimpänä lopputulemana on ajantasainen alan käsikirjaksi tarkoitettu kantauralin johto-oppia käsittelevä monografia.