FT Grahn-Wilder Malin and working group

276000 €

Rodullistavan ajattelun alkuperä – Rotu, sukupuoli ja toiseus filosofian historiassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Hanke tutkii rodullistamisen ja sukupuolittamisen merkitystä filosofian historiassa. Tarkastelemme kriittisesti erilaisia ihmisryhmiin liittyviä erotteluja, toiseuttamisen narratiiveja sekä eri kategorioiden välisiä yhtymäkohtia ja eroja. Tutkimuksemme asettaa filosofianhistorialliselle lähdemateriaalille uusia tutkimuskysymyksiä, joilla on ajankohtainen merkitys. Pääpaino on antiikin filosofiassa ja sen vaikutuksissa varhaismodernin ja valistuksen ajan filosofiaan. Hankkeessa kysymme muun muassa, millaisia jaotteluja eri aikakausien ajattelijat tekivät ihmisten välille syntyperän, fyysisten ominaisuuksien tai kansallisuusryhmään kuulumisen perusteella. Millaisia kriittisiä argumentteja toiset filosofit esittivät tällaisia jaotteluja vastaan? Mitä seurauksia muukalaisvihamielisyydellä tai vastakkainasettelulla helleenien ja barbaarien välillä oli filosofien ihmiskäsitykselle? Jatkuuko antiikin fysiognomian perintö uudella ajalla orjakauppaa oikeuttavissa ajattelujärjestelmissä? Miksi sekä rotu että sukupuoli muuttuivat tällä aikakaudella biologisiksi käsitteiksi? Ymmärtääksemme oman aikamme ennakkoluuloja ja muukalaisvihamielisyyttä meidän täytyy tutkia rodullistavien ja sukupuolittavien ajattelukäytäntöjen historiaa sekä niiden merkitystä länsimaisen filosofian perinteessä ja teorianmuodostuksessa. Filosofianhistoriallinen tutkimus tarjoaa välineen nykyisten ajattelutapojen ja käytäntöjen kriittiselle tarkastelulle. Hanke on metodologisesti ainutlaatuinen soveltamalla intersektionaalisuuden näkökulmaa filosofianhistoriallisessa tutkimuksessa. Intersektionaalisuus tarkoittaa subjektin muodostumisen tarkastelemista useiden eri identiteettien ja vallankäytön kontekstien leikkauspisteessä. Tutkimustulokset julkaistaan kansainvälisenä monografiana ja tieteellisinä artikkeleina. Hankkeessa työskentelevä videokuvaaja Houman Auriell toteuttaa sarjan korkeatasoisia videocasteja hankkeen aiheista.