Grants and residencies

Research and art

Dosentti, arkeologian yliopistotutkija Äikäs Tiina and working group

328500 €

Pyhät metsät ympärillämme – retkiä rituaalisen metsäsuhteen muutokseen läpi historian

Hankkeemme tutkii arkeologian, folkloristiikan ja geoinformatiikan menetelmiä sekä taidetta yhdistäen suomalaisen rituaalisen metsäsuhteen muutosta esihistoriasta nykyaikaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä metsäsuhteesta ja pyhyyden kokemuksen merkityksestä metsäsuhteelle. Suomalaista metsäsuhdetta ja pyhyyden kokemusta metsässä pidetään usein osana kansallista identiteettiämme, mutta metsäsuhteen ja etenkin siihen liittyvien pyhyyden ja rituaalisuuden elementtien tarkempi määrittely on kuitenkin jäänyt puuttumaan. Hankkeessa tuomme uuden näkökulman metsäsuhteen tarkasteluun neljästä eri lähtökohdasta: 1) pitkän aikavälin avulla syvennämme ymmärrystä metsäsuhteesta sekä 2) tuomme näkyväksi menneisyyden merkityksen nykyisyydessä; 3) poikkitieteellisiä aineistoja yhdistämällä sekä 4) taiteellisia tulkintoja analysoimalla tuomme uusia näkökulmia teoreettiseen keskusteluun metsäsuhteesta ja pyhyydestä. Kolmivuotinen hanke tuo yhteen tutkijoita ja taiteilijan poikkitieteellisiä ja taiteellisia menetelmiä hyödyntäen. Sekä tutkimuksessa että taiteessa moniaistisuus nousee keskeiseen osaan. Hankkeessa lähestymme menneisyyden pyhiä paikkoja metsissä maisemarekonstruktioita ja verkostoanalyysejä hyödyntäen sekä paikantamalla folkloreaineistoja historiallisessa maisemassa. Näiden menneisyyden pyhien paikkojen vaikutusta nykyiselle metsäsuhteelle tarkastellaan kyselytutkimuksen ja haastatteluiden avulla. Taiteilija on mukana työryhmän toiminnassa ja tulkitsee kerrottua kuvallisesti sekä luo hankkeen puitteissa installaation ja puheperformansseja. Taide auttaa tutkijoita teoretisoimaan pyhyyden ja metsäsuhteen käsitteitä uudesta näkökulmasta. Sekä tutkimushaastatteluita, tulosten esittelyä että osa taideteoksista toteutetaan metsäretkien muodossa, jolloin yleisö on osallisena paikan moniaistiseen kokemiseen. Tieteellis-taiteellisen vuoropuhelun kautta pystymme tuomaan esiin uusia näkökulmia keskusteluun metsäsuhteesta ja metsien merkityksestä.