Kuvataiteen maisteri Kariranta Saara-Maria

14400 €

Political conversation through aesthetic – esteettisen, aistinvaraisen väliintulo yhteiskunnallista päätöksentekoa muovaavaan prosessiin

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Ponnistusapuraha

Aion toteuttaa nnäyttelysarjan eduskuntaan sekä näiden sen päätöksiä valmisteleviin ja toimeenpaneviin ministeriöihin ja virastoihin. Haen ponnistusapurahaa muokatakseni ja tutkiakseni taiteen esittämisen muotoja, näyttelyrakennetta ja esitystapoja, joilla esteettinen osallistuu julkiseen poliittiseen keskusteluun. Pyrkimyksenä on vaikuttaa päätöksenteossa huomioon otettavaan ajalliseen jatkumoon, tuoda ikuisuuden sekä rajallisuuden kokemus lähemmäksi päättäjiä ja lisätä emotionaalista ja kehollista herkkyyttä päätöksenteossa. Taide pyrkii tässä yhteydessä nostamaan esiin meissä jo piilevän hiljaisen tiedon, tietoisuuden suhteestamme ympäristöömme, sen syy- ja seurausyhteyksiin. Taide ei ota tätä roolia sanallisesti tai teoreettisen tiedon kautta, vaan käyttää hyväkseen kielen choraa, sitä mikä jää rivien väliin, sitä mitä on vaikea tavoittaa sanoin, sitä mikä pakenee, kun sen yrittää ottaa haltuun. Taide osallistuu aistinvaraisesti, esteettisesti tähän yhteiskuntaan, jonka päätöksentekoprosesseja leimaa pitkälle rationaalisena pidetty matemaattis-looginen ajattelu tai tunteelliset, tiedostamattomat psykopatologiset mekanismit. Taide voi parhaimmillaan nostaa näkyväksi näitä psyykkisiä torjuttuja prosesseja ja auttaa linkittämään tietoa tunteisiin rakentavalla tavalla.