Kasvatustieteen maisteri Helkala Sonja

119300 €

Poliittiset tunteet demokratiakasvatuksessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tutkimuksessa tarkastellaan tunteiden merkitystä ja ilmenemistä peruskoulun demokratiakasvatuksessa. Tutkimuksessa kysytään, kuinka tunteiden yhteiskunnallinen rooli otetaan huomioon demokratiakasvatuksessa, miten tunteita kohdataan opetuksen käytännöissä ja kuinka tunteet tulevat näkyväksi, kun koulussa käsitellään yhteiskunnallisia aiheita. Tutkimuksessa tunteita käsitellään erityisesti ihmisten välillä liikkuvina, kehollisina ja ihmisiä sosiaalisesti yhteen sitovina ja erottavina yhteiskunnallisina ja kulttuurisina käytäntöinä. Tätä tunteiden sosiokulttuurista ulottuvuutta tutkimuksen empiirisessä osiossa tarkastellaan demokratiakasvatuksen käytännöissä, luokkahuoneissa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, osallistuvan havainnoinnin, opettajien ja oppilaiden haastattelujen sekä oppilaiden tuottaman luovaan ilmaisuun perustuvan kirjallisen ja visuaalisen aineiston kautta. Tutkimuksen teoriaperusta pohjautuu etenkin Sara Ahmedin muotoilemaan yhteiskunnalliseen tunneteoriaan sekä Chantal Mouffen agonistiseen demokratiakäsitykseen. Tutkimuksen lähtökohtana on paitsi ymmärrys poliittisten tunteiden keskeisyydestä yhteiskunnallisessa toiminnassa, päätöksenteossa ja kasvatuksessa, myös näkemys ristiriitojen ja konfliktien välttämättömyydestä demokraattisessa yhteiskunnassa. Yhteiskunnalliset teemat voivat olla vahvasti tunnepitoisia myös luokkahuoneessa – siksi demokratiakasvatuksen tarkasteleminen erityisesti tunteiden näkökulmasta on tärkeää.