Väitöskirjatutkija Lari Teemu

57200 €

Pluralismi taloustieteessä ja sen seuraukset tutkimusperustaiselle talouspolitiikalle

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Taloustieteellisellä tutkimuksella on valtava rooli poliittisessa päätöksenteossa. Kuitenkin taloustiede kohtaa kritiikkiä, jonka mukaan sen menetelmät ovat liian yksipuolisia antaakseen kattavaa ja luotettavaa kuvaa talouden toiminnasta ja politiikan vaikutuksista. Eri puolilla maailmaa on saanut kannatusta "pluralismiksi" kutsuttu akateeminen liikehdintä, joka tähtää siihen, että taloustieteessä hyödynnettäisiin, tuettaisiin ja opetettaisiin useita erilaisia menetelmällisiä lähestymistapoja - taloustieteen "valtavirtaa" pidetään tarpeettoman kapeana menetelmällisenä viitekehyksenä. Toisaalta monien mielestä taloustiede on monipuolinen tieteenala tutkiessaan lukemattomia erilaisia kysymyksiä ja kehittäessään yhä uusia teorioita ja malleja. Kysymys kuuluukin, minkä tyyppistä monipuolisuutta vaaditaan, jotta yhteiskuntaa tutkivan tieteenalan voidaan sanoa antavan tarpeeksi kattavaa ja luotettavaa tietoa? Tieteenfilosofit ovat viime vuosikymmenien aikana yhä enemmän kehittäneet pluralistisia teorioita, joiden mukaan teorioiden ja menetelmien moninaisuus on tieteen lähtemätön ominaisuus. On esitetty, että niin luonnontieteissä kuin yhteiskuntatieteissäkin kompleksien järjestelmien ymmärtäminen vaatii joskus useita rinnakkaisia lähestymistapoja. Lisäksi on havaittu, että tieteen edistymisen kannalta on hedelmällistä, jos laajaakin kannatusta nauttivia teorioita haastetaan ja niille etsitään vaihtoehtoja. Väitöskirjassani tutkin pluralistista tieteenfilosofiaa politiikkaan vaikuttavan taloustieteen kannalta. Mitä hyötyjä ja mahdollisia haittoja olisi odotettavissa, jos taloustieteellinen tutkimus nojaisi nykyistä vahvemmin eri teoriaperinteiden monipuoliseen hyödyntämiseen? Vaatiiko yhteiskunnallisten arvojen ja poliittisten päämäärien moninaisuus teoreettisten näkökulmien moninaisuutta? Miten tutkimusperustaisen talouspolitiikan ihanne pitäisi tulkita, jos talouspolitiikan faktoja voidaan lähestyä hyvin erilaisista teoreettisista näkökulmista?