FT Jokinen Maarit

77000 €

Perinnebiotooppiverkoston ja -hoidon kehittäminen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit ovat maamme uhanalaisin elinympäristöryhmä. Perinnebiotooppien ja niillä elävän runsaan lajiston turvaaminen on vaikea haaste, koska kohteiden hoito perustuu vapaaehtoisuuteen. Ekologinen tai humanistinen tutkimus eivät erillisinä pysty vastaamaan kysymyksiin siitä, miten perinnebiotooppiverkostoa ja kohteiden hoitoa voitaisiin kehittää niin, että käytössä olevista rajallisista resursseista saataisiin suurin ekologinen hyöty. Hankkeessa tuotan monitieteisin menetelmin tietoa: i) kohteiden inventoinnin, hoidon ja kunnostusten kustannustehokkaaseen ja ekologisesti vaikuttavasta kohdentamisesta ii) tiedon sekä neuvonnan ja valvonnan suhteesta toimintaan ja kohteiden ekologiseen tilaan iii) porrastetun ympäristötuen merkityksestä arvokkaimpien kohteiden hoidon kannustimena Tutkimusmenetelminä käytän sekä spatiaalista mallintamista, jossa yhdistän kohteen ekologisen arvon ja hoidon käytännön toteutettavuuden, että kvantitatiivista kyselytutkimusta, jossa yhdistän perinnebiotooppikohteiden omistajille ja hoitajille tehdyn kyselyaineiston kohteilta kerättyyn ekologiseen tietoon. Kyselytutkimuksen tuottamaa tietoa täydennän kvalitatiivisella haastattelutukimuksella maatalouden ympäristötukilausuntoja laativille suunnittelijoille.