YTT, dosentti Tilli Jouni

91400 €

Parlamentaarinen rasismi Suomessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tutkimushankkeeni tavoite on selvittää, minkälaista suomalainen parlamentaarinen rasismi on ja miten se on muuttunut vuosien 1907–2020 välisenä aikana. Ensinnä tarkastelen hankkeessani rasismia rodullistamisena eli sitä, miten yhteiskunnallisia eroja ja epätasa-arvoa aiheuttavia seikkoja on kytketty (väitettyihin) biologisiin, kulttuurisiin tai vastaaviin tekijöihin, joita taas on liitetty negatiivisesti eri ihmisryhmiin. Toiseksi tutkin, minkälaisten teemojen sekä poliittisten, taloudellisten ja sosiaalipoliittisten lakihankkeiden tai politiikkatoimien yhteydessä rodullistamista on käytetty. Lähestyn tavoitettani kolmesta tulokulmasta. 1) Diskursiiviset rakenteet. Millä tavoilla ”muita” ja ”meitä” on eroteltu rotuihin tai vastaaviin ryhmiin? Miten sosiaalisia, poliittisia tai taloudellisia ongelmia ja ratkaisuja niihin on rodullistettu? 2) Kontekstit. Minkälaisiin yhteiskunnallisiin tilanteisiin, lakiesityksiin, vaatimuksiin, ideologisiin ja taloudellisiin jännitteisiin yllä mainitut diskursiiviset rakenteet ovat liittyneet? Missä yhteydessä ja miten niitä on kritisoitu? 3) Muutokset ja jatkumot. Miten parlamentaarisen rasismin muodot ovat muuttuneet liittyen esimerkiksi etnisyyteen, biologiaan, kieleen tai uskontoon? Minkälaisia jatkumoita on havaittavissa? Miten poliittisten suhteiden vaihtelut ja sodat tai muut kriisit ovat vaikuttaneet? Projektini toinen tavoite on esitellä suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin parlamentaarisen rasismin käsite. Viittaan sillä toimintaan, jossa parlamentaarisen puheen avulla tuotetaan ja ylläpidetään rodullistamiseen nojaava erojen järjestelmä tai järjestelmiä, joilla oikeutetaan valtiotason päätöksiä esimerkiksi oikeuksista, velvollisuuksista tai taloudellisista resursseista.