YTT, filosofian dosentti Toivanen Juhana

198400 €

Paheet ja luonto: historiallis-filosofinen tutkimus moraalisista paheista ja ympäristöetiikasta

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tutkimushanke Paheet ja luonto tutkii moraalipaheita koskevia teorioita filosofian historiassa ja soveltaa niitä nykyiseen ympäristöetiikkaan. Hanke muodostuu kahdesta rinnakkain kulkevasta tutkimuksellisesta juonteesta. Ensimmäinen niistä käsittelee keskiajan ja uuden ajan alun moraalifilosofiaa, erityisesti teorioita moraalipaheista ja paheellisen toiminnan taustalla olevasta moraalipsykologiasta. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm.: (1) Kuinka paheet määritellään – ilmentävätkö ne pohjimmiltaan hallitsemattomia tunteita, irrationaalisuutta, pahantahtoisuutta vai itsekkyyttä? (2) Miten paheiden määritelmä muuttuu siirryttäessä hyve-etiikasta kohti velvollisuusetiikkaa? (3) Voidaanko oman edun tavoittelu tai paheellisuus oikeuttaa niiden positiivisten yhteiskunnallisten ja taloudellisten seurausten vuoksi? Hanke tuottaa filosofianhistoriallisen perustutkimuksen avulla teoreettista ymmärrystä paheista ja niiden taustalla vaikuttavasta moraalipsykologiasta. Hankkeen toisessa juonteessa historiallisen tutkimuksen tuottamaa tietoa sovelletaan ympäristöetiikkaan, joka tutkii ihmisen luontosuhdetta ja ei-inhimillisen luonnon moraalista asemaa. Ympäristöetiikka on tarkasteltu jonkin verran myös hyve-eettisestä näkökulmasta, mutta Paheet ja luonto laajentaa tätä keskustelua tutkimalla ihmisen luontosuhdetta ja siinä ilmeneviä ongelmia (ilmastonmuutos, globaali luontokato) moraalisten paheiden näkökulmasta. Hankkeen keskeinen hypoteesi on, että filosofianhistoriallisen tutkimuksen tuottamaa teoreettista ymmärrystä paheista, niiden taustalla olevasta moraalipsykologiasta ja niiden sosiaalisesta ulottuvuudesta voidaan soveltaa hedelmällisellä tavalla ympäristöetiikkaan.