Väitöskirjatutkija Nazeri Faruk

100200 €

Ongelmakeskeisyydestä ratkaisulähtöisyyteen – Ulkomaalaistaustaisten oppilaiden osaamistulokset ja niihin vaikuttavat tekijät

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Ulkomaalaistaustaisten oppilaiden koulumenestys on viime vuosina ollut esillä julkisessa keskustelussa, tieteellisissä tutkimuksissa sekä poliittisessa päätöksenteossa. Näissä keskusteluissa korostuu erityisesti ulkomaalaistaustaisten valtaväestöä heikompi menestyminen koulussa. Osaamiseroja on selitetty ensisijaisesti ulkomaalaistaustaisten oppilaiden heikolla kielitaidolla, mutta toistaiseksi ei ole juurikaan ollut empiirisiä tutkimusasetelmia, joissa ulkomaalaistaustaisten oppilaiden koulumenestystä selitetään kielitaidolla. Koulumenestykseen kuitenkin vaikuttaa monia yksittäisiä tekijöitä samanaikaisesti. Näitä tekijöitä on tutkittu laajasti, mutta asetelmat ovat olleet pääosin sellaisia, joissa koulumenestystä selitetään vain muutamalla tekijällä kerrallaan. Vain harvat tutkijat ovat pyrkineet kuvaamaan ilmiötä kokonaisuutena ja ehdottamaan sen pohjalta konkreettisia toimintamalleja ulkomaalaistaustaisten oppilaiden koulumenestyksen parantamiseksi. Tämän väitöskirjan tehtävänä on aluksi kartoittaa Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten oppilaiden osaamistuloksia PISA-tutkimuksissa vuodesta 2000 alkaen. Seuraavaksi luodaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla kokonaiskuva ulkomaalaistaustaisten oppilaiden koulumenestyksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä pohjoismaisten ja eurooppalaisten koulutusjärjestelmien kontekstissa. Kirjallisuuskatsauksen tuloksia hyödynnetään tutkimuksen viimeisessä vaiheessa tarkasteltaessa Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten oppilaiden PISA 2022 -tuloksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. PISA-aineistolla tutkitaan, millaiset yksilö-, koulu- ja järjestelmätason tekijät ennustavat ulkomaalaistaustaisten oppilaiden heikompia ja parempia osaamistuloksia. Lopuksi tulosten pohjalta ehdotetaan konkreettisia toimintamalleja, jotka tukevat ulkomaalaistaustaisten oppilaiden osaamisen kehittymistä suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.