Grants and residencies

Research and art

KTT, dos. Ruuska Toni and working group (Oikeudenmukaisen siirtymän altavastaajat)

487400 €

Oikeudenmukaisen siirtymän altavastaajat: Moniääninen tutkimus hiljaisista kestävyystoimijoista

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tämä moniääninen tutkimushanke tuottaa uutta tietoa hiljaisten yhteiskunnallisten toimijoiden kestävyyskäsityksistä. Kestävyys ei ole käsitteenä, käytäntöinä tai toimijoina monoliittinen, vaan ennemmin monimuotoista, -äänistä sekä paikka- ja toimijakohtaista. Vaikka kestävyyskäsityksien paikka- ja toimijasidonnaisuus on tunnistettu esimerkiksi kehitystutkimuksessa, alkuperäiskansatutkimuksessa ja poliittisen ekologian tutkimuskentällä, vaihtoehtoiset näkemykset kestävyydestä yltävät vain harvoin valtavirran kestävyyspuheeseen. Sen sijaan tietyt toimijat ovat systemaattisesti aliedustettuja, sivuutettuja tai hiljaisempia kuin toiset. Tämä tutkimushanke tarkastelee kriittisesti valtavirtaisia käsityksiä kestävyydestä, etenkin teknologiaan liittyen, mutta se keskittyy ennen muuta tutkimaan vaihtoehtoisia kestävyyskäsityksiä kolmen toisiaan täydentävän näkökulman ja -toimijaryhmän kautta. Vaihtoehtoiset kestävyysnäkökulmat ovat 1) omavaraistuvien paikallistalouksien, 2) tuotantoeläinten ja 3) alkuperäiskansojen hiljaiset äänet. Näitä toimijoita voi kutsua oikeudenmukaisen siirtymän altavastaajiksi, koska heidän äänensä ei juuri kuulu kestävyyspuheessa, vaikka syytä siihen olisi. Altavastaajien näkökulmista katsoen kysymme, miten vaihtoehtoiset kestävyyskäsitykset täydentävät toisiaan ja toisaalta, miten ne haastavat valtavirtaisia näkemyksiä kestävyydestä, joita hallitsee länsimaisen vauraan ihmisen katse ja sen myötä teknologinen kehitys ja talouskasvu. Tiedettä ja taidetta yhdistävä hanke perustuu kollaboratiiviselle tutkimusotteelle ja yhteisölliselle taiteen tekemiselle, joissa painotetaan yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Yhdistämme yhteisölliset etnografiset metodologiat kriittisiin yhteiskuntatieteisiin, joiden myötä analysoimme paikallisia, monilajisia ja perinteisiä katsantokantoja kestävyydestä. Hankkeemme odotetut tieteelliset tuotokset ovat merkittäviä, koska sekä haastamme nykyistä että tuotamme uutta moniäänistä tietoa kestävyydestä.