Dosentti, vanhempi yliopistonlehtori Tolonen Tarja and working group

340200 €

Nuorten tulevaisuuden unelmat ja siirtymät – kiinnittyminen yhteisöihin ja yhteiskuntaan

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Yhteiskunnallinen keskustelu nuorten elämästä ja elämänkulun riskeistä käy jatkuvasti kiivaana. Tutkimuksessamme käännämme asetelmaa ja tutkimme yhteiskunnan nuorille luomia rakenteellisia mahdollisuuksia ja esteitä. Pohdimme tutkimuksessamme ensinnäkin nuorten liittymisen kokemusta sosiaalisiin yhteisöihin ja laajemmin suomalaiseen – ja vertaillen myös ruotsalaiseen – yhteiskuntaan. Nuorten elämässä on useita merkittäviä koulutukseen, alueeseen ja ihmissuhteisiin liittyviä siirtymiä. Nuorten siirtymät eivät ole vain perheestä itsenäistymistä ’yksilöiksi’, vaan erilaisten sosiaalisten suhdeverkostojen muuttumista toisenlaisiksi ja monensuuntaisiksi. Kohdistamme katseemme mm. itähelsinkiläisten nuorten elämään haavoittuvien siirtymien hetkellä, mm toisen asteen koulutuksen ja toisaalta kotoa poismuuttamisen hetkillä. Kysymme kolmen erilaisen kvalitatiivisen aineiston avulla mistä nuoret haaveilevat ja minkä he näkevät olevan heille mahdollista? Miten he näkevät oman lähiönsä/kotipaikkansa tulevaisuuden, ja mihin he itse asettuvat? Kyse on tutkimuksessamme nuorten siirtymistä ja toiminnasta ja toimijuuden mahdollisuudesta, mutta samalla heidän olemassaolon edellytyksistään ja kansalaisuuden kokemuksesta suomalaisessa yhteiskunnassa: heidän yksilölliset kuulumisen tunteensa kietoutuvat sosiaalisiin paikallisiin suhteisiin ja toimintaedellytyksiin, mutta myös laajemmin demokraattisen yhteiskunnan kehittymiseen avoimena ja toimivana.