KTM Kallio Galina and working group

58000 €

Näkymätön työ, näkymättömät suhteet – regeneratiivinen maanviljely ja vahvan kestävyyden arvonluonti

Yksivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Tässä tutkimushankkeessa kartoitamme maanviljelytyön kautta muodostuvia suhteita. Erityisesti olemme kiinnostuneita regeneratiivisten maanviljelykäytäntöjen kautta maahan, eläimiin ja eliöihin, materiaan ja yhteisöön syntyvistä suhteista. Hankkeemme tekee näkyväksi näitä suhteita hyödyntäen määrällistä ja laadullista sekä taiteellista aineistoa. Tutkimalla maatiloilla tehtävää näkymätöntä työtä ja suhteita tuotamme ymmärrystä regeneratiivisten maanviljelykäytäntöjen arvonluonnista. Vaikka perinteisesti maatalouden arvo määrittyy tuotteen kautta markkinoilla, regenerativiisen maanviljelyn kautta tuotetaan myös muunlaista kuin rahallista arvoa, esimerkiksi ekologista tai sosio-kulttuurista. Vahvan kestävyyden näkökulmasta nämä arvot ovat keskeisiä. Aihe on erityisen tärkeä, sillä maanviljelyn käytännöt ovat täynnä näkymätöntä työtä, jonka arvoa virallisissa lähteissä tai yleisestä diskurssista on vaikea löytää. Tavoitteenamme on suorittaa monimenetelmäinen esitutkimus näkymättömästä työstä ja tämän pohjalta pilotoida ”näkyväksi tekemisen” interaktiivinen media-alusta. Näin tilastollinen, käsitteellinen ja laadullinen tieto sekä taiteellinen ilmaisu nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi ja alttiiksi kokemukselle, keskustelulle sekä jatkotutkimukselle. Näiden tavoitteiden ja tulosten kautta hankkeemme toimii esitutkimuksena laajemman, regeneratiiviseen maanviljelytyöhön keskittyvän monialaisen tutkimusagendan mahdollistamiseksi.