Filosofian maisteri Suominen Kati

155200 €

Naapurimme pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii) ilmastonmuutoksen uhrina: suojelusuunnitelma kansalaistieteen keinoja hyödyntäen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Meneillään oleva, pääosin ihmistoiminnasta johtuva ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato, ajaa eliölajeja ahtaalle ja useat lajit ovatkin kadonneet niiden alkuperäisiltä esiintymisalueiltaan elinympäristöjen häviämisen seurauksena. Esimerkiksi Saksassa tehdyn tutkimuksen mukaan lentävien hyönteisten biomassa on vähentynyt yli 75 % vajaassa kolmessa vuosikymmenessä. Hyönteisten väheneminen vaikuttaa suoraan niitä ravinnokseen käyttäviin toisen asteen kuluttajiin, kuten lintuihin ja lepakoihin. Erityisen herkkiä ravinnonpuutteelle ovat poikaset, joiden on saatava riittävästi ravintoa selviytyäkseen talvesta tai muuttomatkasta. Tutkimuksessani selvitän, miten ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato vaikuttaa pohjanlepakon (Eptesicus nilssonii) globaaliin esiintymiseen ja suojelutarpeeseen. Pohjanlepakkoa tavataan usein naapurinamme rakennuksissa, mutta lajin elintavat ovat silti huonosti tunnetut. Paneudun tutkimukseeni lajin nykyesiintymisen, ravinnonkäytön, lisääntymiskäyttäytymisen ja populaatiogenetiikan pohjalta. Samalla tuotan tärkeää perustietoa lajin elintavoista ja perusbiologiasta. Kerään tutkimusaineistoni lajin koko esiintymisalueelta kustannustehokkaasti hyödyntäen rajojemme yli ulottuvaa yhteistyöverkostoa sekä kansalaistieteen menetelmiä. Aineistosta mallinnan pohjanlepakon esiintymistä eri ilmastonmuutosmalleissa, ja tulosteni pohjalta suojelutoimet lajin hyväksi voidaan kohdistaa sellaisiin populaatioihin, joilla on paras pitkän aikavälin selviytymisennuste.