FT, tutkija Kaukio Virpi

84900 €

Museo toisinjulkaisemisen foorumina

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tutkimuksessa tarkastellaan museota toisinjulkaisemisen foorumina: millä tavoilla museon moniaistinen ja toiminnallinen ympäristö voisi tarjota uudenlaisen tilan tieteellisen tutkimuksen julkaisemiseen? Toisinjulkaiseminen tarkoittaa sellaisen tutkimustiedon tai tutkimusprosessiin liittyvän tiedon näkyväksi tekemistä, jota on haasteellista tai mahdotonta julkaista konventionaalisten tiedejulkaisukanavien kautta. Keskeisenä ajatuksena toisinjulkaisemisessa on tiedon tasa-arvoisempi saavutettavuus ja moniäänisyys. Uudistuneen museokonseptin mukaisesti museo pyrkii osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkijoille toisinjulkaiseminen museossa tarjoaa uusia väyliä tutkimuksen julkaisemiseen. Se vahvistaa museoiden tutkimuksellista otetta sekä tutkijoiden ja museoiden yhteistyötä. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, millä tavoin aineettoman kulttuuriperinnön merkitykset tulevat tulkituiksi ja esitetyiksi niin, että ne paremmin tavoittaisivat oman yhteisönsä. Tutkimus etsii keinoja sanallistaa ja käsitteellistää kokemuksellista, aistimuksellista ja toiminnallista tietoa. Tutkimuksessa kysytään: millaisia ovat toisinjulkaisemisen tavat, menetelmät ja teoreettiset kysymykset? Millaista on sen tarjoama vaikuttavuus? Millaisia riskejä ja eettisiä kysymyksiä toisinjulkaisemiseen sisältyy? Käytännön esimerkkejä analysoimalla tarkastellaan, miten moniaistinen foorumi voisi syventää tutkimuksellisen tiedon tuottamista. Voisiko museonäyttelystä tulla joilla edellytyksillä vertaisarvioitu tieteellinen tuotos? Kaksivuotinen tutkimus toteutetaan museoiden kokeellisia toimintoja havainnoimalla ja haastattelemalla tutkijoita ja muita toisinjulkaisemisen toteutukseen osallistuneita. Aineistoa analysoidaan ympäristöestetiikan, taiteentutkimuksen, etnografisen ja uusmaterialististen tutkimuksen menetelmin. Hankkeessa tuotetaan tieteellisiä artikkeleita sekä luonnos toisinjulkaisemista suunnittelevien tutkijoiden oppaaksi.