Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä Sironen Evelina

126000 €

Monipaikkainen tutkimus rasismin ja rakenteellisen syrjnnän vastaisesta sosiaalityöstä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Väitöskirjassani tutkin sosiaalialan työntekijöiden käsityksiä rasismista ja siihen liittyvistä yhteiskunnallisista rakenteellisista ongelmista Suomessa ja Libanonissa. Aiheen tutkiminen on tärkeää, sillä sosiaalityön ydintehtävä on haastaa ja muuttaa sortavia ja marginalisoivia yhteiskunnan rakenteita. Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä sekä roolia rasismin ja syrjinnän vastaisessa työssä on kuitenkin tutkittu vähän. Toiseksi globaalien muutoksien ja liikkuvuuden seurauksena sosiaalityössä on kehitettävä ylirajaista lähestymistapaa, joka perustuu monipaikkaiselle tiedolle ja erilaisten sosiaalityön käytänteistä oppimiselle ja toimintatapojen yhdistämiselle. Tutkimukseni mahdollistaa ensinnäkin rasismin ja siihen liittyvien käsitysten tarkastelun paikallisesti ja toiseksi rajat ylittävän ja kansainvälisen sosiaalityön tiedon kehittämisen rasismin ja syrjinnän vastaisesta työstä. Tutkimuksen teoreettisina lähtökohtina ovat jälkikolonialismin, dekolonialismin, kriittisen ja radikaalin sosiaalityön teoriat. Artikkeliväitöskirja toteutetaan monipaikkaisena etnografisena tutkimuksena ja sen aineisto muodostuu kenttätyöstä Suomessa ja Libanonissa. Aineistoon sisältyy osallistavaa havainnointia, sosiaalialan työntekijöiden haastatteluja sekä mahdollisesti raportteja ja muita asiakirjoja. Tarkoitukseni on kartoittaa osallistujia tutkimukseen tämän vuoden aikana ja osittain hyödyntää jo olemassa olevia kontakteja Libanonin järjestökentältä ja Suomessa kunnallisista maahanmuuttajapalveluista.