Dosentti, FT Mutta Maarit and working group (KISUVI)

274800 €

Monikielisten kirjoittajien kirjoitusprosessit: sanastokeskittymien ja sujuvuuden visualisointi graafiteorian avulla

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tutkimme hankkeessa ensikielellä ja vieraalla kielellä kirjoittamista ja sen sujuvuutta teknologiapohjaisessa ympäristössä. Aiemmissa tutkimuksissa ei ole yhdistetty kirjoitusprosessien sujuvuustutkimusta, sanastokeskittymiä ja niiden analyysiä graafiteoriaa hyödyntävän ohjelman avulla (GenoGraphix). Monimetodinen hankkeemme yhdistää ennakkoluulottomasti matematiikkaan pohjautuvaa graafiteoriaa kognitiiviseen prosessitutkimukseen ja kielenoppimisen tutkimukseen. Graafiteorian visualisointi tuo näkyväksi kirjoitusprosessit ja mahdollistaa sanastokeskittymien tarkemman määrittelyn typologisesti eri kieliperheisiin kuuluvissa kielissä. Sanastoa opitaan ja käytetään keskittymien avulla, ja ne lisäävät sujuvaa eli vaivatonta kielen käyttöä. Hanke tuottaa uutta tietoa ensi- ja vieraiden kielten sujuvuudesta, kirjoitusprosesseista, metakielestä sekä yksilöllisistä kirjoitusprofiileista. Hankkeen tavoitteena on uudistaa käsityksiä kirjoitusprosessien moninaisuudesta niin yksilö- kuin yhteisöllisellä tasolla, tarkentaa sanastokeskittyminen teoreettisia määrittelyperusteita typologisesti erilaisissa kielissä, vaikuttaa kielenoppijan metakielellisen tietoisuuden lisääntymiseen ja oman kirjoittajaprofiilin tunnistamiseen sekä tuottaa uutta tietoa kirjoitusstrategioista ja -prosessista opettajille, oppijoille ja kielipoliittisille päättäjille sekä raivata tietä uudenlaiselle ajattelulle kirjoittamiseen vaikuttavista tekijöistä. Aineisto koostuu eri kieliyhdistelmillä kirjoitetuista tuotoksista (prosessit, produktio, visualisointi) ja retrospektiivisistä haastatteluista (metakieli). Osa kielenoppijoista osallistuu pitkäkestoiseen tutkimukseen. Aineiston analyysissä yhdistetään laadullista ja määrällistä tutkimusta yksilötason ja ryhmätason kirjoittajien toiminnan kuvaamiseksi. Hankkeen tulokset mullistavat käsityksen monikielisen kirjoittajan kirjoitustaidon kehittymisestä ja sujuvuudesta. Niiden avulla voidaan luoda digitaalisia sovelluksia eri kirjoitusalustoille.