Filosofian tohtori Strömmer Maiju

90100 €

Monikielinen tekstityö alustataloudessa: keikkatyöläiset monilukutaitoaan ja työllistettävyyttään parantamassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tutkimus tarkastelee monikielistä tekstityötä alustataloudessa. Työelämässä menestyminen edellyttää yhä monipuolisempia kieli- ja tekstitaitoja, koska tiedontuottamisen ja erilaisten asiantuntijapalveluiden tarve on kasvanut ja työtä tehdään monipaikkaisesti ja ylirajaisesti digitaalisia alustoja hyödyntäen. Tutkimuksen kohteena ovat kirjoitus- ja käännöstöitä tekevät keikkatyöläiset, jotka markkinoivat osaamistaan Upworkissa, joka on maailman suurin puhtaasti virtuaalista asiantuntijatyötä välittävä sivusto. Upworkin kautta Suomessa toimivista keikkatyöläisistä suurin osa on alle 30-vuotiaita, korkeakouluopiskelijoita tai vasta valmistuneita, ja peräti kolmasosa on maahanmuuttajia tai ensikielenään muuta kuin suomea puhuvia. Tässä hankkeessa keskityn erityisesti niihin Suomessa asuviin monikielisiin freelancereihin, jotka markkinoivat itseään Upworkin ”Writing & Translation” -osiossa eli koettavat saada alustan kautta erilaisia kirjoitus- ja käännösprojekteja. Itsensä markkinoiminen, alustan toimintalogiikan ymmärtäminen, asiakkaiden kanssa viestiminen ja työtehtävien suorittaminen edellyttävät – ja potentiaalisesti kehittävät – monipuolista monilukutaitoa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista tekstityö on ja kuinka kieliasiantuntijat kehittävät monilukutaitoaan ja parantavat siten työllistymisen mahdollisuuksiaan alustataloudessa. Monikielisessä kirjoitus- ja käännöstyössä tärkeitä taitoja ovat paitsi monikielinen osaaminen, myös digitaaliset tekstitaidot ja diskursiiviset taidot, kuten oman osaamisen markkinointi ja genreosaaminen. Näitä taitoja ja niiden kehittymistä tarkastellaan etnografisen aineiston pohjalta. Aineistona ovat monikielisten tekstityöläisten onlineprofiilit, haastattelut, tekstituotokset ja työn etnografinen havainnointi. Tutkimus on ajankohtainen ja tärkeä, koska alustatyön määrä kasvaa jatkuvasti, mutta kielentutkimus aiheesta on kansainvälisestikin vähäistä.