VTT, tutkija Taipale Jaakko

116100 €

Miten sovitetaan yhteen lääketieteen etiikkaa ja etuusoikeudellista järkeilyä? Vakuutuslääkärit, kliininen lääketiede ja asiantuntijatietoon perustuva institutionaalinen päätöksenteko

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Vakuutuslääkärit ovat poikkeuksellisessa asemassa verrattuna muuhun lääkärikuntaan, sillä asiantuntija-ala saa osakseen huomattavan määrän kielteistä julkisuutta. Vakuutuslääkärien toiminta on aiheuttanut kiistelyä myös lääkärikunnan sisällä. Asiantuntijakunnan kiistanalaisesta julkisesta profiilista huolimatta vakuutuslääkärien työtä ei ole tutkittu yhteiskuntatieteellisesti, eikä toiminnan yhteiskunnallista merkitystä ja vaikuttavuutta ole arvioitu lääkärikunnan ulkopuolisesta positiosta käsin. Tämä tutkimus yhdistää kaksi eri tutkimuskontekstia, ja kysyy: 1) miten vakuutuslääkärit yhdistävät lääketieteen etiikan ja vakuuttamiselle keskeisen etuusoikeudellisen ajattelun, ja 2) miten ja miksi vakuutuslääkärit osallistuvat Käypä hoito -työryhmien toimintaan, ja minkälainen vaikutus vakuutuslääketieteellä on kliinisten hoitosuositusten muotoon? Traumaattinen aivovamma yhdistää molempia tutkimuskonteksteja empiirisenä teemana, joka esimerkkitapauksena havainnollistaa vakuutuslääkärien työkenttää. Tältä osin tutkimus perustaa tutkijan aiemman väitöskirjan sisältöihin, ja laajentaa aivovamman temaattista tarkastelua oikeudellisesta kontekstista ammatilliseen ja kliiniseen kontekstiin. Tutkimus analysoi kvalitatiivisesti monipuolista dokumentti- ja haastatteluaineistoa, joka kerätään tutkimusprojektin kuluessa. Tutkimuksen tavoitteena on tehdä läpinäkyväksi yhteiskunnallisia vallan ja hallinnan mekanismeja ja prosesseja: tältä pohjalta projekti avaa vakuuttamisen periaatteiden, vakuutuslääkärijärjestelmän ja kliinisen lääketieteen yhteyksiä. Sosiaali- ja yksityisvakuuttaminen ovat keskeinen tapa tuottaa sosioekonomista turvallisuutta ja yhteiskunnallista vakautta, mutta niiden puitteissa vaikuttavien asiantuntijatietojen ja institutionaalisen päätöksenteon suhdetta ei ole selvitetty riittävän yksityiskohtaisesti aiemmassa tutkimuksessa.