Mixed Finns ry

60000 €

Miltä Suomi näyttää mixed-race-identifioituvien suomalaisten silmin? -tietokirja

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Maailman globalisoituessa ja ihmisten liikkuvuuden lisääntyessä myös kuvaa suomalaisuudesta tulee päivittää. Mitä oikein on suomalaisuus nykyään? Miltä suomalaisuus tuntuu, jos siihen sekoittuu myös muita kulttuurisia identiteettejä? Olemme huomanneet, ettei Suomessa ole yhteisöä, johon kuuluisimme täysin. Halusimme perustaa yhteisön ja luoda representaatiota siitä, millaista on olla suomalainen mixed-race-identifioituva Suomessa. Tästä lähti ajatus tietokirjaan, joka osaltaan luo representaatiota meistä suomalaisella kirjallisuuden kentällä. Kirjoitamme tietokirjan, joka yleistajuistaa antirasismin käsitteistöä sekä mixed-race-identifioituvien elämää Suomessa. Kirjamme koostuu haastatteluiden pohjalta tehdyistä tarinoista sekä osioista, joissa selitetään auki antirasismiin liittyviä ilmiöitä ja käsitteitä. Kirjan punaisena lankana on oman identiteetin muodostuminen suomalaisessa yhteiskunnassa mixed-race-identifioituvana. Kirja jakautuu kolmeen pääosaan: lapsuus, nuoruus ja aikuisuus. Suomalaisten mixed-race-identifioituvien risteävät identiteetit muodostavat kokemuksen, jota ei ole Suomessa aiemmin pystytty kunnolla sanallistamaan tai taltioimaan. Moni näistä kokemuksista liittyy ulkopuolisuuden tunteeseen, erilaisuuteen, kulttuurisen identiteetin kanssa kamppailuun sekä rasismiin. Tavoitteena on antaa mixed-race-identifioituville työkaluja käsitellä identiteettiään ja vertaistukea. Toisena merkittävänä kohdeyleisönä on muut suomalaiset, ja toivomme kirjamme avulla laajentavamme kuvaa suomalaisuuden moninaisuudesta. Kirjan toteuttaa Mixed Finns ry:n perustajajäsenet Alice Jäske, Janina Ojala ja Priska Niemi-Sampan. Teemme yhteistyötä Kosmos-kustannusyhtiön kanssa. Olemme kirjoittaneet kustannussopimuksen Kosmoksen kanssa toukokuussa 2021. Kirjan valmistelutyö on aloitettu kesällä 2021 keräämällä aineistoa teemahaastatteluilla. Alustava julkaisuajankohta on lokakuussa 2022.