Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Toivonen Janne

77500 €

Metsien rakenteellisen monimuotoisuuden arviointi lentolaserkeilauksen ja optisen datan avulla

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Väitöskirjan teemana on metsäluonnon monimuotoisuuden arviointi lentolaserkeilausdatan (ALS) avulla. Siinä selvennetään ja tiivistetään kirjallisuuskatsauksen muodossa ALS-datan käyttöä metsien rakenteellisen monimuotoisuuden piirteiden arvioinnissa kattaen muun muassa metsähabitaattityyppien luokittelun, kasvi- ja eläinlajien runsauden ennustamisen (I osatutkimus). Väitöskirjassa määritellään lisäksi soveltuvimmat ALS- ja ilmakuvatunnukset, joita voidaan hyödyntää ekologisesti arvokkaiden, kookkaiden metsähaapojen tunnistuksessa (II osatutkimus). Lisäksi väitöskirjassa määritetään se lahopuun minimimäärä (m3/ha), joka vaaditaan riittävän tarkkojen ennusteiden laskentaan, kun hyödynnetään kaukokartoitusdatasta laskettuja selittäviä muuttujia (III osatutkimus).