Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kalliokoski Tuomo

165200 €

Metsät Suomen Energia- ja ilmastostrategiassa – onko meillä vaihtoehtoja?

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Suomen Energia- ja ilmastostrategia on saanut kovaa kritiikkiä liiallisesta nojautumisesta lisääntyvään metsien käyttöön. Ilmastokriisin selättäminen vaatii fossiilisten päästöjen ripeän leikkaamisen lisäksi ekosysteemien hiilinielujen voimakasta lisäystä. Tämä vaatii uudenlaista ajattelua metsäsektorilla. Hankkeessa mallinnetaan Suomen metsien kehitys erilaisissa skenaarioissa. Näihin skenaarioihin yhdistetään hankkeessa kehitetyt äkillisiä shokkeja kuvaavat taustaskenaariot. Näiden skenaariokuvausten avulla tutkitaan markkinatasapainomallinnuksella metsäsektorin ajautumista uuteen tilaan eri vaihtoehdoissa. Vaihtoehtoisen strategian kehittämisen lisäksi avainkysymys on, kuinka toimijat saadaan sitoutettua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Hankkeessa selvitetään metsäsektorin toimijoiden tulevaisuuskuvaa ja muutosta mahdollisesti hidastavia asennekapeikkoja. Mallinnuksessa tuotetut skenaariokuvaukset ja määrälliset tunnusluvut, sekä aiemmassa hankkeessa kehitetty virtuaalitodellisuustyökalu toimivat taustamateriaaleina metsäsektorin toimija-analyysin haastatteluissa ja tulevaisuustyöpajassa. Hankkeen viimeisessä vaiheessa lisätään tavallisten kansalaisten, erityisesti nuorten, tietoisuutta Suomen ilmastopoliittisten valintojen vaikutuksista metsiin. Hankkeessa tehtävä menetelmäkehitys taustoittaa laajempia tutkimuksia liittyen EU:n maankäyttösektorin sääntelyn riskien vaikutuksista Suomen ilmastopolitiikkaan.