FT, KT Maijala Minna and working group (SeedLING)

217400 €

Metsäsanoista metsätekoihin – rakentamassa tulevaisuuden metsäkeskustelua kielitieteen, kirjallisuuden ja taideviestinnän avulla

Hankkeen lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan sanoilla ja niihin liitetyillä merkityksillä on suuri voima muuttaa asioita. Hanke tutkii suomalaisten metsätoimijoiden viestinnän diskurssimalleja ja parantaa sekä suuren yleisön että päättäjien mahdollisuuksia ymmärtää niitä. Tuotamme ekolingvistisen tutkimuksen avulla myös kestävämpiä, alkuperäiskansojen luontosuhteesta nousevia diskurssimalleja tulevaisuuden metsäkeskustelun rakentamiseksi. Tutkimme, millaisia kielellisiä ja visuaalisia keinoja metsiin liittyvien kestämättömien toimien peittämiseksi käytetään ja miten niitä voidaan tunnistaa, millaisia asenteita suomalaisilla on metsätoimijoista ja niiden vaikutuksista, miten myönteiset diskurssit vaikuttavat ihmisten vakaumuksiin ja millaista metsädiskurssin pitäisi olla, jotta se mahdollistaisi avoimen yhteiskunnallisen keskustelun. Kielellisiä elementtejä ja visuaalisia vaikutuskeinoja ekofilosofisesti myönteisiin diskursseihin etsitään sekä saamelaisesta kirjallisuudesta eri aikakausilta että saamelaisten nuorten opiskelijoiden tuottamista multimodaalisista teoksista. Teoksista kootaan myös näyttely, jonka tarkoituksena on herätellä nuoria pohtimaan omaa luontosuhdettaan ja tarjota ajankohtaista materiaalia opetuskäyttöön. Hankkeen merkitys nousee siitä, että sen tulosten avulla parannetaan suuren yleisön, tutkijoiden ja päättäjien mahdollisuuksia ymmärtää metsäkeskustelun eri näkökulmia ja tavoitteita sekä heidän kykyään osallistua keskusteluun. Tutkimustulosten selittäminen laajemmalle yleisölle sekä opetukselliset materiaalit (mm. ekokriittisen lukutaidon opas) vahvistavat hankkeen yhteiskunnallista merkitystä. Hanke toimii omalta osaltaan demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömän sananvapauden vahvistamiseksi niin, että mahdollisimman moni pystyisi osallistumaan käynnissä olevaan metsäkeskusteluun ja sen suunnan määräämiseen.