FT, dosentti Räihä Antti and working group (MetSuRi)

289000 €

Metsäkuvan kääntöpuoli: Metsäkatoalueiden yhteiskuntahistoria ja maisemakuvasto Suomessa ja Ruotsissa noin 1820–1920

Tässä monitieteisessä hankkeessa tutkitaan viranomaislähteiden takaista yhteiskuntahistoriallista metsäkuvaa Suomen ja Ruotsin metsäkatoalueilla noin 1820–1920. Tutkimus keskittyy (1) metsävarallisuutta koskeneeseen julkiseen keskusteluun, (2) metsämaiseman visualisoinnin yhteiskunnalliseen merkitykseen ja (3) metsävarallisuuden paikallisiin realiteetteihin. Tutkimus keskittyy Viipurin Karjalaan, jonka metsävarat oli useiden viranomaislähteiden mukaan loppuun käytetty 1800-luvun jälkipuoliskolla. Alueen talonpoikaisväestön, kuten myös Viipurin karjalaista maisemaa kuvanneiden teosten luoma kuva metsävaroista vaikuttaa samaan aikaan kuitenkin poikkeavalta. Viipurin Karjalasta tehtyjä havaintoja verrataan vastaavan ajan Ruotsin Taalainmaahan. Nämä alueet muistuttavat läheisesti toisiaan niin virallisten metsävaraselvitysten tulosten kuin esimerkiksi viljanviljelyn vähäisyyden ja sivuelinkeinojen keskeisyyden osalta. Hankkeessa yhdistetään toisiinsa empiirinen historiantutkimus ja taidehistoriallinen visuaalisen kulttuurin yhteiskunnallinen analyysi. Hankkeen yhteiskuntahistoriallinen lähestymistapa sisältää historiallisten ilmiöiden ja esitysten vertailevan ja käsitteellisen tutkimuksen, jossa ihmisten arkea, vuorovaikutusta ja niiden sisältämiä merkityksiä tutkitaan ajan yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. Kansallisen historiankirjoituksen sekä 1800-luvun jälkipuoliskon ja 1900-luvun alun kansallisromanttisesti painottuneen kuvataiteen rajat ylittävä hankkeen vertaileva tutkimusmenetelmä tuottaa uutta tietoa sekä Suomen että Ruotsin 1800–1900-lukujen virallisen metsäkuvan takaisesta pitkän aikavälin moniäänisestä yhteiskuntahistoriasta. Empiirisen tutkimustyön ja metodologisen monitieteisen yhteistyön myötä hanke tuo ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen metsäkeskusteluun ensiarvoisen tärkeää historiallisen kontekstin ja erilaisten näkemysten ymmärrystä.