Dosentti, yliopistonlehtori Reuter Martina

48200 €

Mary Wollstonecraftin moraalifilosofia

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Mary Wollstonecraft omaa kiistattoman aseman feministisen ajattelun klassikkona ja hän on viime vuosina saanut huomiota myös yhteiskuntafilosofian alalla. Tämä hanke lähestyy Wollstonecraftin ajattelua toisesta näkökulmasta, fokusoimalla hänen moraalifilosofiaan ja tutkimalle miten järki, tunteet ja kuvittelu ovat vuorovaikutuksessa keskenään, aihe jota tutkimuskirjallisuus on tähän mennessä vain sivunnut. Hankkeen puitteissa näytetään miten nämä mielen kyvyt muodostavat perustan Wollstoncraftin tavalle ymmärtää moraalista toimijuutta. Tutkimus on ensisijaisesti filosofianhistoriallinen ja se pyrkii huolellisiin ja kontekstia huomioiviin tekstitulkintoihin. Samalla haluan kuitenkin myös osoittaa, että Wollstonecraftin tapa yhdistää järkeä ja tunteita sekä korostaa kuvittelukyvyn merkitystä, on hyvin relevantti kohta alkavan 2020-luvun moraalifilosofiaa ajatellen. Hankkeen tuloksena syntyy englanninkielinen monografia Wollstonecraftin moraalifilosofiasta. Teos tulee koostumaan kuudesta pääluvusta, jotka jakautuvat temaattisesti niin, että niissä käsitellään järkeä, tunteita, kuvittelukykyä, tietoa, hyvettä ja velvollisuuksia. Monografia perustuu tutkimustyölle, jonka pohjalta olen jo julkaissut artikkeleita ja kirjalukuja alan eturivin aikakausilehdissä ja kokoomateoksissa, mutta kirjan luvut ovat kaikki uudelleen kirjoitettuja kokonaisuuksia.