Väitöskirjatutkija Salmivuori Emmi

106000 €

Maaseudun metsäyrittäjien mukautumiskäytännöt muuttuvaan alue- ja luonnonvarapolitiikkaan

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat metsiä elinkeinotoiminnassaan hyödyntävien maaseutuyrittäjien edellytyksiin ja mahdollisuuksiin varautua, sopeutua ja löytää uusia mahdollisuuksia luonnonvarojen käyttöön liittyen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten myötä. Erityisesti muutoksissa huomio on toteutettavan kansallisen ja kansainvälisen alue- ja luonnonvarapolitiikan luonnonvarojen käytölle asettamissa toisinaan ristiriitaisissakin ja muuttuvissa tavoitteissa ja raameissa. Kestävyyskriisi ja sen hillitsemiseen ja ratkaisemiseen tähtäävät päämäärät ja toimenpiteet tuottavat uusia muutospaineita metsien käytölle ja metsien käytöstä riippuvaisten alueiden kehitykselle, mikä edellyttää luonnonvaroista riippuvaisilta maaseudun toimijoilta mukautumiskykyä. Koska aikaisemmissa luonnonvarojen käytön ja siitä riippuvaisten alueiden kehitykseen ja sopeutumiseen liittyvissä tutkimuksissa päähuomio on ollut laajempien yhteiskunnallisten rakenteiden, yhteisöjen ja toimialasektoreiden välisissä suhteissa ja mukautumismekanismeissa, toisi paikallisista luonnonvaroista riippuvaisten maaseutuyrittäjien tapauskohtaisten mukautumiskäytäntöjen selvittäminen oman ruohonjuuritason perspektiivinsä tähän alueiden, luonnonvarojen, elinkeinojen ja instituutioiden välisten suhteiden verkoston ja niiden keskinäisten vaikutussuhteiden tutkimusperinteeseen. Näihin käytäntöihin vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen antaisi näkökulmaa paitsi maaseudun aluekehitykseen myös luonnonvarapolitiikan vaikuttavuuden muodostumiseen. Kyseessä on laadullinen tutkimus, joka toteutetaan erilaisilla maaseutualueilla toimiville, eri toimialasektoreita edustaville metsien käyttöön liittyvää yritystoimintaa harjoittaville maaseudun yrittäjille tehtävillä temaattisilla haastatteluilla.