Filosofian maisteri Armanto Riikka

60000 €

Maanviljelijöiden ilmastoviisaan toimijuuden vahvistaminen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Teen tulevaisuudentutkimuksen väitöskirjaa maanviljelijöiden ilmastoviisaan toimijuuden vahvistamisesta. Tutkimuksen tavoitteena on edistää ilmastoviisasta maanviljelyä Suomessa lisäämällä ymmärrystä maanviljelijöiden toimijuuden kokonaisvaltaisesta tukemisesta. Toimijuuteen liittyy olennaisesti tulevaisuustietoisuus eli kyky hahmottaa ja jäsentää tulevaisuuksia. Se mahdollistaa tulevaisuuteen suuntautuvat toiminnan. Yhdessä toimijuus ja tulevaisuustietoisuus muodostavat proaktiivisuuden prosessin etsiä ja löytää itselleen merkityksellisiä toivottavia tulevaisuuksia sekä keinoja niiden edistämiseksi. Näistä lähtökohdista tutkin, miten ilmastoviisasta toimijuutta syntyy osana maatilan ekologisia ja sosiaalisia vuorovaikutuksia ja miten proaktiivisuus toivottavien tulevaisuuksien luomiseksi voi saada kipinää tulevaisuusverstaissa. Väitöskirjatutkimuksessani tuotan uutta tietoa maatilojen ilmastoviisaan toiminnan syntymisestä ja edistämisestä. Ymmärrykselle viljelijöiden toimijuuden tukemisesta osana maatilan dynaamisia prosesseja on suuri tarve aikana, jolloin viljelijöiltä odotetaan sekä kotimaisen ruuantuotannon turvaamista, että ilmastoratkaisujen tekemistä. Tulevaisuudentutkimukselle väitöskirja antaa tärkeää tietoa siitä, miten tulevaisuusverstaat edistävät kestävien proaktiivista tulevaisuuksien tekemistä. Yhdistän tutkimuksessani määrällistä ja laadullista aineistoa, joka on tuotettu kahteen syksyllä 2017 järjestämääni tulevaisuusverstaaseen liittyen. Verstaaseen osallistui viljelijöitä ja ruuantuotannon sidosryhmiä, ja ne olivat osa Luonnonvarakeskuksen Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle -hanketta. Väitöskirja-aineisto muodostuu verstaassa tuotetusta materiaalista ja keskustelujen äänitteistä, tulevaisuustietoisuus-kyselystä, verstaan vaikuttavuutta kartoittavasta seurantakyselystä ja seitsemän viljelijän kanssa tehdystä kahdesta haastattelukierroksesta.