Väitöskirjatutkija Koskimäki Teemu

15600 €

Maailmanlaajuisten ympäristöongelmien juurisyiden ratkaiseminen kohdistetulla transformatiivisella muutoksella

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Maailmanlaajuisten ympäristöongelmien ratkaiseminen vaatii nyt transformatiivista muutosta sosioekologisiin järjestelmiin. On kuitenkin olemassa useita tulkintoja siitä, mitä tämä muutos tarkoittaisi käytännössä. Osa asiantuntijoista puoltaa “vihreää” tai “kestävää” talouskasvua, kun taas kasvava joukko argumentoi sen sijaan, että ainakin korkean tuloluokan maissa tulisi pyrkiä kohti “kasvun jälkeistä” paradigmaa. Globaalin kestävyyden saavuttaminen tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti saattaakin vaatia transformatiivisen muutoksen kohdentamista, eli eri polkuja eri maatuloluokissa. Väitöskirjassani tutkin, kuinka paljon kannatusta eri poluilla on asiantuntijoiden keskuudessa, kun konteksti huomioidaan. Vertaan myös vastauksia mallinnukseen siitä, millaisia polkuja seuraamalla voitaisiin teoriassa pysyä planetaaristen rajojen sisäpuolella. Syvennyn ympäristöongelmien juurisyiden ratkaisemiseen tunnistamalla järjestelmällisiä muutoskohtia ja tutkimalla sitä, kuinka korkean tuloluokan maat voisivat päästä irti rakenteellisesta kasvuriippuvuudestaan. Suomea esimerkkinä käyttäen, aion luoda asiantuntijapaneelin kanssa vision siitä, miltä kasvun jälkeinen talous voisi näyttää tietyn maan kontekstissa ja millä keinoilla kyseisen vision voisi saavuttaa. Väitöskirjani haastaa tutkijoita ja päättäjiä harkitsemaan, kuinka globaalin kestävyyden saavuttaminen saattaakin nyt vaatia sellaisia tiekarttoja kestävyyteen, jotka samalla ohjaavat pois vanhasta kasvuriippuvuuden paradigmasta, etenkin korkean tuloluokan maissa. Työni pyrkii kasvattamaan ymmärrystämme kasvun jälkeisestä taloudesta ja tuomaan tätä tietoa laajemmin akateemiseen ja yhteiskunnalliseen diskurssiin, jotta yhteiskunnat voisivat saavuttaa ympäristötavoitteet ja kestävän hyvinvoinnin.