Filosofian tohtori Piippo Irina and working group (MIGDIA)

569700 €

Maahanmuutto, ylirajaiset koulutuspolut ja diasporinen monikielisyys – Migration, transnational educational paths and diasporic plurilingualism

Nelivuotinen

Hankkeemme ”Maahanmuutto, ylirajaiset koulutuspolut ja diasporinen monikielisyys” tarkastelee sosiolingvistiikan, antropologian ja maailmanpolitiikan tutkimuksen keinoin koulutuksen, demokratian ja maahanmuuton kysymyksiä Suomessa ja Libanonissa. Muuttoliikkeet muovaavat yhteiskuntia monin tavoin niin globaalissa etelässä kuin pohjoisessakin. Etenkin pakotettujen muuttoliikkeiden kohdalla keskeinen kysymys kaikkialla on, kuinka ylirajaisista koulutuspoluista rakennetaan sellaisia, että ne tarjoavat yksilöille väyliä yhteiskunnalliseen osallisuuteen, mahdolliseen jatkokoulutukseen ja työllistymiseen. Ylirajaiset koulutuspolut haastavat myös miettimään, kenen ääni kuuluu ja tulisi kuulua tällaisia polkuja rakennettaessa. Hankkeessa tutkimme, kuinka erityisesti koulutuspoliittisessa diskurssissa visioidut maailmat ja ideaalit, jotka varsin usein edelleen ottavat lähtökohdakseen kansallisvaltion ja kansalliset kielet, suhteutuvat ylirajaista monikielistä arkea elävien todellisuuksiin ja toiveisiin. Tutkimuskontekstimme yltävät arabian oman äidinkielen luokkahuoneista pakolaistaustaisten perheiden arkeen Suomessa ja Libanonissa. Tarkastelumme keskiössä on eletty arki, arjen monikielisyys sekä niiden koulutuspoliittiset reunaehdot. Näitä reunaehtoja tarkastellaan myös keskittymällä Libanonissa pakolaiskoulutuksen parissa työskentelevien järjestöjen ideologisiin rajanvetoihin maailmanpolitiikan ja globaalin hallinnan perspektiivistä. Hankkeemme piirtää kuvaa diasporisesta arjesta ja monikielisyydestä sekä niiden institutionaalisista reunaehdoista tavalla, joka on hyödynnettävissä kehitettäessä vastasaapuneiden maahanmuuttajien koulutusta. Monialaista tiimiämme yhdistää etnografiaan ja diskurssintutkimukseen nojaava menetelmäpohja. Tutkimus toteutetaan Suomen Lähi-idän instituutissa Beirutissa ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä ja humanistisessa tiedekunnassa.