FT Kulha Niko

83800 €

Luonnonmetsistä synergiaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen?

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Boreaaliset luonnonmetsät ovat kriittisen tärkeitä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, mutta niiden rooli hiilen varastona ja ilmastonmuutoksen hillitsijänä on kiistanalainen. Kiistanalaisuus johtuu siitä, etteivät aiemmat tutkimukset ole huomioineet luonnonmetsien erityispiirteitä, kuten järeiksi kasvavia puita ja monikerroksista latvusrakennetta, ne ovat sivuuttaneet metsien käyttö- ja häiriöhistorian, tai ne ovat aliarvioineet tai ohittaneet lahopuun ja maaperän hiilivarastojen merkityksen metsäekosysteemiin sitoutuneen hiilen määrän laskennassa. Tämä tutkimus hyödyntää maastomittauksia ja uusimpia kaukokartoitusteknologioita ja -aineistoja selvittäessään, kuinka suuri hiilivarasto boreaaliset luonnonmetsät ovat. Tämä tieto auttaa määrittämään, kuinka merkittävän synergisen ratkaisun boreaaliset luonnonmetsät voivat tarjota aikamme suurten ongelmien, ilmastonmuutoksen ja elonkirjon hupenemisen, hillintään. Tämä tieto on kriittisen tärkeää erityisesti suojelemattomiin luonnonmetsiin, joissa potentiaali synergialle on korkein, liittyvään päätöksentekoon. Tässä tutkimuksessa mitataan elävään ja kuolleeseen puustoon ja maaperään sitoutuneen hiilen määriä suojelluissa boreaalisissa luonnonmetsissä, joiden käyttö- ja häiriöhistoria tunnetaan. Mittaukset toistetaan suojelemattomissa luonnonmetsissä ja talousmetsissä. Tarkastelemalla erilaisia tutkimusalueita voidaan vertailla erilaisten metsäekosysteemien hiilivarastoja, sekä selvittää käyttö- ja häiriöhistorian vaikutus hiilivarastojen kokoon ja kehitykseen.