FM Noreikis Simonas

122000 €

Latvian itämerensuomalaisten paikannimien kerrostumista

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Työni tarkoituksena on tutkia Latvian paikannimiä, joita esitetään itämerensuomalaisiksi ja tarkistaa niille ehdotetut etymologiat historiallis-vertailevilla änneoppi- sekä paikannimistöntutkimusmetodeilla. Latviassa on asunut neljä itämerensuomalaista heimoa: liiviläiset, kreevinit, leivut ja lutsit, joten Latvian itämerensuomalainen paikannimistö jakautuu neljään kerrostumaan lähdekielen mukaan. Monografiassani jokaiselle kerrostumalle on omistettu erillinen luku, jossa paitsi varsinaista paikannimistöntutkimusta kuvaan lyhyesti myös heimon ja sen kielen historiaa. Tutkimustyössäni hyödynnän suomen kielen taitoani ja latvian kielen kohtalaista ymmärtämistäni ja muiden itämerensuomalaisten kielten, kuten esim. viron ja liivin tuntemustani. Vätöskirjatyölläni on kansainvälinen merkitys, sillä työ koskee historiallista Latvian aluetta, joten Latviassa on iso kiinnostus tutkimukseni tuloksiin. Lisäksi yksi tutkimistani heimoista, eli kreevinit, asuivat oletettavasti myös Liettuan alueella ja sen jälkiä on mahdollisesti jäänyt paikannimistöön. Niitä niimiä katson lyhyesti väitöskirjassani, joten tulokset voivat muuttaa käsityksiä myös Liettuan vierasperäisestä paikannimistöstä. Tässä tapauksessa on minulle avuksi liettuan kieli, jota puhun äidinkielenä. Latvian itämerensuomalaisten paikannimien tutkimustyö on haastava, sillä kyseessä ovat kadonneet sukukielet. Erityisesti kreevinin kieli on huonosti dokumentoitu, joten se vaikeuttaa mahdollisten kreevinin paikannimien analyysia. Mutta avuksi tulevat paremmin dokumentoidut muut sukukielet. Tutkimustyöni on pitkäjänteinen, sillä yhden kerrostuman tutkimus kestää ainakin vuoden, joten koko työn kesto on neljä vuotta. Tutkimustyöni tulosten ansiosta syntyy uusia käsityksiä Latvian ja mahdollisesti Liettuan itämerensuomalaisesta paikannimistöstä.